search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokater viktiga i arbetet mot korruption

Behovet av rådgivning kring korruption är stort bland svenska företag, inte minst sådana som verkar internationellt. Här har advokater en viktig roll att spela. Det anser Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor.

Sverige placerar sig år efter år högt upp på organisationen Transparency Internationals Corruption Perceptions Index, och antalet domar för mutbrott från svenska domstolar är litet. Trots det står antikorruptionsarbete i dag högt upp på dagordningen för många svenska företag.

Det märker Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor. Hon håller med om att Sverige internationellt sett har små korruptionsproblem. Men:

– Att vi relativt sett har en låg grad av korruption innebär inte att det inte finns några problem. En viktig sak när vi pratar om korruption är förstås också att det finns väldigt mycket vi inte vet här. Mörkertalet är väldigt stort, säger hon.

Korruption i Sverige handlar, enligt Natali Engstam Phalén, sällan om pengar i handen till poliser vid vägkanten. Enligt de flesta bedömare är det i stället vänskapskorruption i olika former som ställer till det. Offentlig upphandling är också ett riskområde, med stora möjligheter till förmåner och mycket pengar i omlopp.

– Sedan finns en annan aspekt av korruption och Sverige, som framför allt rör näringslivet men också offentlig sektor: Med tanke på hur utbredd korruptionen är över världen och att vi inte lever i en isolerad bubbla, så kommer man förstås i kontakt med väldigt många korruptionsrisker i samband med import och export, påpekar Natali Engstam Phalén.

Den stora utmaningen för internationella företag är här att kontrollera underleverantörer och tredjeparter i affärerna.

I advokaternas DNA

För Natali Engstam Phalén har advokaterna en viktig roll att spela i arbetet mot korruption.

– Det borde ligga i advokaternas DNA att se sig som korruptionsbekämpare. Korruption står ju i direkt strid med vad advokater kämpar för: rättvisa och integritet, säger hon, och tillägger att antikorruptionsarbetet i stor utsträckning är regelstyrt.

– Det finns en ökad regelbörda och ett regelverk att ta hänsyn till. Advokater är vana vid rollen att upptäcka och hantera risker, och det är ett fundament i anti­korruptionsarbetet, konstaterar Natali Engstam Phalén.

Natali Engstam Phalén, som själv har en bakgrund som advokat, anser att de svenska advokaterna har varit ”lite sena på bollen” i arbetet för att förebygga korruption. Här är det i stället revisionsbyråerna som varit först.

– Tidigare kom advokater som regel in i ett skede där något redan hänt, när det inletts en utredning om ett regelbrott eller brott mot en policy. Det blir en rätt passiv rådgivning. Advokaterna kan och bör i stället ta en större roll, och tidigt peka på frågeställningarna och på det sättet skydda klienten, framhåller Natali Engstam Phalén.

Behovet av inte minst förebyggande rådgivning har också växt, vilket ger stora möjligheter för advokater verksamma inom complianceområdet.

Kräver etiskt förhållningssätt

Institutet mot mutor arbetar på flera olika sätt för att informera om och motverka mutor och annan korruption. Utbildning, bland annat av advokater, är en viktig del. Natali Engstam Phalén ser att intresset inom näringslivet för frågorna hela tiden ökar.

– Det rapporteras allt mer om korruption, vilket sätter press, och det internationella regelverket har stramats upp. Medvetenheten ökar också, liksom kraven på transparens i allmänhet. Lagen om hållbarhetsredovisning har här blivit en blåslampa på företagen, säger Natali Engstam Phalén, som tillägger att det i och med Teliafallet också blivit uppenbart att brister i antikorruptionsarbetet kan kosta mycket.

En hjälp för företag som vill hålla rent från mutor är Institutet mot mutors näringslivskod. Koden ska fungera som ett komplement till lagstiftningen, och innehåller hårdare regler än lagen. Just nu pågår en översyn av koden. Den nya versionen, som beräknas vara färdig vid årsskiftet, föreslås innehålla bland annat konkreta och utvidgade riktlinjer kring förhållandet till just tredje parter, berättar Natali Engstam Phalén.

Näringslivskoden är alltså ett verktyg för företagen i antikorruptionsarbetet. Det finns även i övrigt mycket information och väl beskrivna processer från internationell lagstiftning, som kan utgöra grunden för en effektiv antikorruptionspolicy hos det enskilda företaget, enligt Natali Engstam Phalén.

– Svårigheten är att ingen verksamhet är den andra lik. Det handlar ju om att styra människors agerande i skiftande situationer. Verkligheten är inte svartvit, och gränserna mellan tillåtet och otillåtet är många gånger oklara, konstaterar Natali Engstam Phalén, och fortsätter:

– Ytterst gäller det att inarbeta ett etiskt förhållningssätt i medarbetarna. Då är det enormt viktigt vilken attityd som finns från toppen. 

Institutet mot mutor

Institutet mot mutor, IMM, är en ideell näringslivsorganisation grundad 1923, enligt stadgarna med uppgift att ”verka för god sed i näringslivet och samhället i övrigt genom att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för beslutspåverkan”. Ett av IMM:s viktigaste redskap i arbetet är Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. En anställd generalsekreterare sköter institutets löpande verksamhet.

Korruption i världen – Sverige får gott betyg

Organisationen Transparency International publicerar varje år en lista över den upplevda nivån av korruption i världens länder, Corruption Perception Index. Listan används i diskussioner ofta för att illustrera graden av korruption i olika länder. Noteras bör dock att indexet enbart tar sikte på korruption i offentlig sektor och att det dessutom bygger på förväntningar att möta korruption, snarare än verklig korruption. I 2018 års index rankades Danmark högst av världens länder, strax före Nya Zeeland och Finland. Sverige placerade sig på femte plats. I botten finns Somalia, Syrien och Sydsudan.

Annons
Annons