search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/0593 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

R-2019/0661 Slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

R-2019/0667 Promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

R-2019/0690 Betänkandet Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)

R-2019/0706 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen

R-2019/0749 Promemorian Krav på rapportering av betalningstider

R-2019/0868 Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

R-2019/0869 Promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

R-2019/0949 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

R-2019/0959 Polismyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning (FAP 438-1)

R-2019/1021 Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

R-2019/1052 Promemorian Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna samt promemorian Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor

R-2019/1074 Promemorian Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

R-2019/1178 Promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons