search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HFD prövar offentligt biträdes rätt till ersättning för utskrift

Har en advokat som är förordnad till offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål rätt till ersättning för utlägg som gäller pappersutskrifter av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol har skickat i elektronisk form? Det ska nu Högsta förvaltningsdomstolen pröva.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i fråga om ett offentligt biträdes rätt till ersättning för pappersutskrifter.

Advokaten har varit förordnad som offentligt biträde i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten skickade vårdutredningarna i målet till biträdet i elektronisk form. Biträdet skrev ut utredningarna på papper och begärde ersättning för utskrifterna. Förvaltningsrätten avslog biträdets begäran. Domstolen ansåg att utskriftskostnaderna var en allmän kontorskostnad som skulle täckas av biträdesarvodet och därmed inte skulle ersättas som utlägg.

Advokaten överklagade beslutet om ersättning till Kammarrätten i Stockholm. Advokaten jämförde kostnaden med kostnaden för utskrift av förundersökningsprotokoll i brottmål. För sådana utskrifter får försvarare ersättning enligt praxis.

Kammarrätten konstaterade att det inte finns något författningsstöd som ger biträden rätt till ersättning för utskrifter av vårdnadsutredningar i LVU-mål motsvarande den rätt till ersättning som misstänkta och deras försvarare har för utskrift av elektroniska förundersökningsprotokoll i brottmål. Kammarrätten avslog begäran om ersättning med hänvisning till att det rörde sig om en allmän kontorskostnad.

Advokaten överklagade kammarrättens avgörande till HFD, som nu ska pröva frågan.

Högsta förvaltnings­domstolens mål nr 1406-19; Kammarrättens i Stockholm mål nr 9535-18

Annons
Annons