search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Moderna miljövillkor i produktionen av vattenkraftsel

Från och med den 1 januari 2019 är alla verksamhetsutövare som bedriver tillståndspliktig vattenverksamhet för elproduktion enligt 11 kap. 6 § miljöbalken skyldiga att ha moderna miljövillkor.

Detta innebär att verksamhetsutövare vars vattenkraftverk inte prövats enligt miljöbalkens regler måste ansöka om omprövning eller ny tillståndsprövning hos mark- och miljödomstolen så snart som möjligt. Ett alternativ är att anmäla sig till den nationella planen. Anmälan innebär att verksamhetsutövarna kan avvakta med prövningen till den tidpunkt som följer av nationella planen.

Den nationella planen upprättas av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Affärsverket svenska kraftnät. Beslutet om att anta planen fattas av regeringen.

Ulrika Öster
Annons
Annons
Annons