search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Barnkonventionen : en kommentar

Författare: Maria Grahn-Farley
Förlag: Studentlitteratur

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är den konvention som flest länder har anslutit sig till. 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Samtidigt kommer andra relevanta lagar att ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Beslutet innebär att ett barnrättsbaserat synsätt förväntas få genomslag i praktiken och medverka till att barnets rättigheter i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet. Men inför att lagen träder i kraft råder stor osäkerhet om hur man ska tolka denna typ av lag. Den här boken presenterar en detaljerad rättsdogmatisk analys av de 54 artiklarna i konventionen. Boken fick Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019.

 

Aktiebolagslagen : en kommentar

Författare: Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam
Förlag: Karnov Group

Den nu gällande aktiebolagslagen är den sjätte i raden av svenska aktiebolagslagar. De tidigare lagarna tillkom år 1848, 1895, 1910, 1944 och 1975. En samlad översyn av lagstiftningen som initierades redan 1990 ledde fram till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 2005. Denna nya kommentar till aktiebolagslagen i 5 volymer är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar. Böckerna innehåller djupgående analyser på många för aktiebolagsrätten centrala ämnesområden. Fokus ligger på praktisk tillämpning av lagarna men även principiellt orienterade frågor tas upp. Svensk rättsvetenskaplig litteratur och övriga rättskällor beaktas liksom EU-rättsliga normer och EU-domstolens praxis.

Festskrift till ­Wiweka Warnling Conradson

Jure

Wiweka Warnling Conradson disputerade 1987 och tillträdde som professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet 1998. Hon har publicerat en rad böcker och artiklar med tyngdpunkt på statsrätt, förvaltningsrätt och barnrätt. Denna festskrift tillägnas Wiweka Warnling Conradson med anledning av att hon i juni pensionerades från sin professur efter mer än 20 år. Bidragen, författade av kolleger och vänner, rör sig främst inom hennes egna forskningsområden. Redaktionskommittén har bestått av Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin Åhman.

JUNO – ny juridisk informationstjänst

Under sensommaren lanserar Norstedts juridik den nya digitala informationstjänsten JUNO, som är en sammanslagning av innehållet från de juridiska informationstjänsterna Karnov Juridik (Karnov Group) och Zeteo (Norstedts juridik). Läs mer: www.nj.se/juno

Rapporter från Brå

Dödligt våld i Sverige 1990–2017
av Jonas Öberg och Klara Hradilova Selin (2019:6)

I rapporten beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Fokus ligger på skjutvapenvåldet. Studien som gäller för hela landet uppmärksammar även regionala skillnader.

Kränkande fotografering : en uppföljning av lagens tillämpning
av Katharina Tollin och Anna Gavanas (2019:7)

Lagen om kränkande fotografering infördes 2013 i syfte att skydda den personliga integriteten på ett område som tidigare varit oskyddat. På uppdrag av regeringen har Brå undersökt hur lagen tillämpas inom rättsväsendet och vilken typ av gärningar som blivit anmälda och utredda.

Grov kvinnofridskränkning : brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017
av Lisa Westfelt, Nina Törnqvist, Lou Huuva, Alexandra Skarp (2019:8)

Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Rapporten visar att det bland annat beror på förändringar i registreringen av brottsanmälningar, minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom.

Rättelse

Lästips: Barn som tvingas välja bort en förälder: föräldra­alienation i Sverige av Anna Lytsy och Christina Bergenstein, s. 56, Advokaten nr 5 2019. I anmälan av boken står felaktigt ”personal alienation (PA), föräldra­alienation”. Rätt ska vara ”parental alienation (PA), föräldraalienation ”.

Bitte Wölkert
Annons
Annons