search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Haagreglerna om skiljedom i affärsrelaterade människorättstvister

Nu utvecklas nya skiljedomsregler som kan bli en del av skyddet för mänskliga rättigheter.

Advokat Claes Cronstedt tror att skiljeförfarande som föregås av medling kan vara ett nytt, effektivt sätt att nå snabb rättvisa i tvister om mänskliga rättigheter som är affärsrelaterade.

Claes Cronstedt började 2013 diskutera med miljö- och människorättsadvokaten Bob Thompson i New York hur människorättsnormer kan tillämpas på civilrättsliga tvister och om skiljeförfarande kan lösa problemen. De bildade en international arbetsgrupp tillsammans med fyra juridikprofessorer från Europa och USA.

Projektet är inriktat på två områden. Det första området är globala produktionsflöden och utvecklingsprojekt. Där är avsikten att införa avtalsklausuler om att följa internationella människorättsnormer, med en avslutande klausul där parterna förbinder sig att lösa konflikter som uppkommer genom skiljeförfarande. Därmed kan enskilda som menar att de är offer för affärsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter som tredje part ta initiativ till skiljeförfarande eller träda in i ett pågående förfarande.

Det andra området omfattar tvister som uppstår utan att ett skiljeavtal finns. Där får parterna avgöra om de vill nå en snabb lösning genom medling och skiljedom, eller processa med oviss utgång i utländsk domstol och riskera hätska kampanjer i medier och på nätet. Skiljeförfarandet kan äga rum varhelst parterna önskar, oavsett var kränkningen ägde rum, och skiljedomen kan verkställas i de 156 länder som har antagit New York-konventionen om erkännande av utländska skiljedomar.

En kommitté med tretton ledamöter utarbetar nu ett förslag till regler för förfarandet under namnet  ”Haagreglerna om skiljedom i affärsrelaterade människorättstvister”. Ordförande för kommittén är professor Bruno Simma, tidigare domare i Internationella domstolen i Haag. Projektet finansieras av staden Haag och får stöd av nederländska utrikesdepartementet. En rad intressenter bidrar med synpunkter genom ett system för onlinekonsultation.

Förhoppningen är att de slutgiltiga reglerna ska presenteras i december i år.

Läs mer: www.cilc.nl/project/the-hague-rules-on-business-and-human-rights-arbitration/

Annons
Annons