search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

EU går före för ren energi

I maj klubbade EU de fyra sista av sammanlagt åtta nya rättsakter på energiområdet. Målet är ambitiöst, och nu måste medlemsländerna starta implementeringen.

Energipolitiken är i mycket stor utsträckning en EU-fråga i dag. EU är en öppen marknad för energi, enligt artiklarna 194 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta har förverkligats genom en rad paket som syftat till att liberalisera gas- och elmarknaden inom unionen.

Fram tills nyligen har EU framför allt strävat efter att liberalisera handeln med energi. Men med växande klimatoro hörs nu nya tongångar.

2016 kom en ny energistrategi och flera nya lagförslag från kommissionen i syfte att ”erbjuda konsumenterna säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi”. Fokus är nu att säkra en hållbar energi- och klimatpolitik, samt att garantera energitillförseln för EU-länderna. Energipolitiken har också en säkerhetsdimension: EU är i dag världens största energi­importör, vilket framställs som problematiskt ur hållbarhets- och säkerhetssynpunkt.

Vägen framåt beskrevs av kommissionen i fem punkter:

  • Energitrygghet, solidaritet och förtroende.
  • En helt integrerad europeisk energimarknad.
  • Energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrågan.
  • En ekonomi utan kol och olja.
  • Forskning, innovation och konkurrenskraft.

Trots målet om en ekonomi utan kol och olja handlar mycket av dagens regleringar och även föreslagna lagar om hanteringen av olja och inte minst gas. I praktiken är många av de sydostligaste medlemsländerna helt beroende av rysk gas.

Kommissionens och rådets arbete har nu burit frukt. I slutet av maj antog rådet fyra nya lagar på området, och fullbordade därmed paketet ”Ren energi för alla européer”. Totalt är åtta olika rättsakter antagna inom paketet.

Ren energi-paketet ställer bland annat krav på ökad användning av förnybara energikällor och ska implementeras i medlemsländerna inom omkring två år.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) ingår i ren energi-paketet.

Direktivet innebär nya krav på att små elproducenter enkelt ska kunna anslutas till elnätet. Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur direktivet kan genomföras. Det ska vara implementerat senast sista juni 2021.

Ulrika Öster
Annons
Annons
Annons