search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2019.

6. Biträde som avsett person har fakturerats bolag. Också fråga om jäv. Varning med straffavgift.

Bakgrund

X och Y har ägt femtio procent vardera av bolaget Z. Advokat A har företrätt Y i tvistigheter som har uppstått mellan styrelseledamöterna.                  

Anmälan

I anmälan har X riktat anmärkningar mot A och anfört i huvudsak följande.

A har fakturerat bolaget Z med 84 500 kr och moms för juridiskt biträde. Han har trots begäran hos A inte erhållit de underliggande ärendespecifikationerna eftersom Y har motsatt sig utelämnandet av underlagen.

Eftersom Z inte längre har bedrivit någon verksamhet har förhandlingar pågått för att likvidera bolaget. Det har därför förefallit som A har fakturerat Y:s privata juristkostnader på Z.

A:s handlande har stridit mot god advokatsed eftersom A har företrätt Y privat och samtidigt har företrätt Z.

Advokatens yttrande

A har i yttrande tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Y har kontaktat honom under juni månad 2017 på grund av oro för att X har skadat Z genom att göra uttag ur bolaget som har stridit mot lag. Hans utredning har gett vid handen att X på vissa sätt hade brutit mot aktiebolagslagen och skadat bolaget. Han har därför informerat Y om att Z har bedömts ha rätt till skadestånd från X. Han har under samma period även uppträtt som ombud för Y i dennes egenskap av aktieägare i Z. I egenskap av ställföreträdare för Z har Y företrätt bolaget och skadeståndskraven har riktats mot X från bolaget. Någon intressekonflikt har därmed inte förelegat eftersom Y:s och bolagets intressen har sammanfallit.

Vid styrelsesammanträde i september 2017 har styrelsen beslutat att Z skulle väcka talan mot X. Han har sedan det datumet haft styrelsens uppdrag att driva bolagets skadeståndsanspråk mot X. Som ställföreträdare för Z har Y även gett honom i uppdrag att hantera löpande uppdrag för Z:s räkning – bl.a. frågor om korrespondens med Bolagsverket, kallelser till bolagsstämma och hållande av bolagsstämma samt överväganden om krav mot f.d. anställda. Arbetet har fakturerats Z vilket enligt hans mening är korrekt.

Vad gäller X:s anmärkning om att han inte har lämnat ut underliggande ärendespecifikationer förstår han inte denna. Ärendet har specificerats på varje faktura. Det har varit korrekt att X har kontaktat hans assistent angående en faktura ställd till Z och har begärt en specifikation till en av de nu aktuella fakturorna. X har vid den aktuella tidpunkten inte haft behörighet att företräda Z och har följaktligen inte fått någon information överhuvudtaget om fakturan utan har hänvisats till ställföreträdaren för Z – alltså Y. Han kan inte se att han har haft någon skyldighet att ge ut information om Z till X.

Han tillbakavisar att han har fakturerat Z för kostnader som i själva verket skulle ha belastat en av styrelseledamöterna. Y har anvisat honom att fakturera Z för hans biträde. Hans arbete har varit till nytta för Z eftersom anspråken mot X har riktats för bolagets räkning. Vad gäller faktura xxx97 stämmer det inte att han har fakturerat bolaget för arbete hänförligt till styrelseledamoten. Det har funnits en noggrann arbetsspecifikation bifogad till fakturan som har avsett arbete fram till den 31 augusti 2017 och som alltså har avsett kraven från bolaget mot X. Det stämmer inte heller att han har fakturerat bolaget för arvode hänförligt till styrelseledamoten avseende faktura xxx82. Däremot förefaller det som att han till Z inte har bifogat någon arbetsspecifikation till den fakturan. Det har varit ett förbiseende från hans sida. Z har inte haft någon erinran mot hur fakturan har utformats. Vid genomgång av hans tidredovisning kan han konstatera att fakturan har avsett arbete mellan den 5 september och 3 oktober 2017 och att arbetet har avsett bolagets krav mot X samt förlikningsförhandlingar i samband med det, bolagets krav på att få ut en e-postadress från X och kontakter med bolagets revisor m.m.

Inför avgivandet av detta yttrande har han samrått med Y i egenskap av ställföreträdare för Z. Y har inte gett honom tillåtelse att lämna ut de underliggande arbetsspecifikationerna till de nu omstridda fakturorna till Advokatsamfundet till vederläggande av X:s påståenden. Han anser sig därför med hänsyn till sin tystnadsplikt förhindrad att lämna ut uppgifterna i förevarande disciplinärende.

Ytterligare skriftväxling

X har i yttrande vidhållit sina anmärkningar och tillagt i huvudsak följande.

Bolaget har sedan 2012 bedrivit ett projekt. Han har var initiativtagare till projektet, men har velat ha en kompanjon och det har blivit Y. Han hade räknat med att parterna skulle vara engagerade på lika villkor men det har visat sig att Y har blivit passiv delägare samtidigt som han själv har arbetat heltid i verksamheten med 25 anställda och cirka 35 mkr i omsättning. Y har kunnat ta ut lön på cirka 100 000 kr per månad och har förfogat över leasingbil utan att ha haft något transportbehov i företaget m.m.

Likväl har Y ansett att han har åsamkat bolaget för stora kostnader för bl.a. personal och utrustning i anläggningen. Detta har han givetvis haft en helt annan uppfattning om och därvid har tvist uppkommit mellan dem. Verksamheten har upphört sommaren 2017 och därmed skulle bolaget likvideras. I sin besvikelse över att penningströmmen skulle sina har Y börjat ifrågasätta kostnader och har vänt sig till A. Han har då kontaktat advokat C för att bolaget skulle ha en egen, av parterna oberoende, advokat. Han har efter en tid avslutat samarbetet med C och i stället anlitat advokaten D, som därefter har haft flera förhandlingsomgångar med A för att hitta en förlikningslösning mellan aktieägarna. Detta har misslyckats, men det kan konstateras att någon stämning inte har inlämnats mot honom från bolagets sida.

Vid bolagsstämma i augusti 2017 har Y (efter lottning) valt sig själv som styrelseordförande och har därefter, i mitten av september, tagit kontroll över bolagets bankmedel. Från denna tidpunkt har det gjorts utbetalningar från bolaget till A. Av kontoutdrag har framgått att Y från mitten av september 2017 till januari 2018 har tagit ut knappa åtta miljoner kr ur bolaget varav 444 025 kr har utbetalats till A. Vid bolagsstämma i januari 2018 har beslutats att bolaget skulle träda i likvidation. A har medverkat som biträde åt Y och har röstat emot likvidationsbeslutet. Likvidatorn har kunnat konstatera att det under december–januari tagits ut omfattande belopp från bolaget (cirka åtta miljoner kr) utan redovisning. A har i skriftväxling med likvidatorn återigen agerat ombud åt Y. Han anser att A vid varje tidpunkt har varit Y:s ombud. Alla andra påståenden har varit inte med sanningen överensstämmande. A har därmed inte kunnat fakturera bolaget för arbete åt Y.

Om A verkligen har varit ombud för bolaget har A varit jävig, då bolaget och Y har haft motstridiga intressen. A har inte både kunnat vara bolagets ombud och Y:s personliga ombud. Som framgår av det styrelseprotokoll som A har inlämnat som bilaga till i sitt yttrande har framgått att bolagets ombud har varit advokat E medan A har antecknats som Y:s ombud och detta har även gällt vid bolagsstämmoprotokollet från januari som A själv har upprättat. Genom att företräda Y har A inte kunnat företräda bolaget t.ex. genom att upprätta en stämning mot hälftenägaren i bolaget. Genom att debitera bolaget 444 025 kr har A medverkat till tömning av vinstmedel från bolaget.

A har i yttrande vidhållit sitt bestridande av anmärkningarna och anfört bl.a. att vad X har anfört i yttrandet har handlat om tvisten mellan parterna och har inte varit relevant för Advokatsamfundets bedömning av om hans agerande har stått i strid med god advokatsed.

X har därefter kommit in med ytterligare två fakturakopior.

Disciplinnämndens handläggning

Vid sammanträde i februari 2019 beslutade disciplinnämnden att bordlägga ärendet och att förelägga A att komplettera ärendet med kopior på fakturorna hänförliga till ärendet, jämte underliggande ärendespecifikationer.

A har via mejl i mars 2019 gett in fakturor och ärendespecifikationer.

Vid sammanträde i april 2019 beslutade disciplinnämnden att åter bordlägga ärendet och förelägga A att komma in med komplettering. Denna gång med

i) kopia av de fakturor han utställt avseende arbete för Y, och

ii) uppgift om huruvida Y förekommer i klientregistret.

I yttrande, som kom in i maj 2019, har A anfört bl.a. följande.

Han bilägger fakturor xxx10, xxx42, xxx19 och xxx74. Faktura xxx10 avser arbete med att klandra ett bolagsstämmobeslut i bolaget I.

Såvitt gäller fakturorna xxx42, xxx19 och xxx74 är de utställda till bolaget II och avser det arbete som han utfört på uppdrag av Y efter att Z försattes i likvidation vid bolagsstämma i januari 2018. Y anvisade honom att för det arbetet fakturera Y:s bolag, som alltså är bolaget II. Arbetet avser i huvudsak löpande kontakter med likvidatorn och med den andra aktieägaren samt ombud i Z. Han fick därefter också i uppdrag att för Y:s räkning klandra beslutet att Z skulle träda i likvidation. Han gavs vidare i uppdrag att företräda Y i den kvarstadsprocess som den andra ägaren i Z inledde mot Y.

Y förekommer i klientregistret.

Nämndens bedömning och beslut

Med hänsyn till A:s uppdrag för Y borde han inte ha åtagit sig uppdrag att företräda Z mot X. Genom ändå göra det har A brutit mot god advokatsed.

Av utredningen framgår vidare att A lämnat Y personligen biträde i olika angelägenheter och att kostnaderna för biträdet har fakturerats dels bolaget Z, dels bolaget II utan att det på fakturorna tydligt framgått att biträdet avsett Y personligen. Härigenom har A allvarligt brutit mot god advokatsed. Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtontusen (15 000) kr.

Annons
Annons