search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/0198 Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

R-2019/0288 Promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

R-2019/0291 Slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

R-2019/0306 Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

R-2019/0331 Promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

R-2019/0472 Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

R-2019/0492 Betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

R-2019/0518 Promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

R-2019/0532 Betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)

R-2019/0550 Betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

R-2019/0594 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

R-2019/0740 Promemorian Förslag till föreskrifter om produktingripande och förslag till ändring i värdepappersföreskrifterna

R-2019/0814 Promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

R-2019/0862 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons