search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Åklagare ansluts till digitalt bevisutbyte

Åklagarmyndigheten handlägger omkring 700 inkommande och 600 utgående europeiska utredningsordrar per år. I samarbete med medlemsstaterna utvecklar Europeiska kommissionen en onlineportal, E-evidenceportalen, för att överföra den digitala bevisningen. Den svenska anslutningen till portalen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.

Tullverket föreslås utreda narkotikabrott

Tullverket bör få utvidgade befogenheter att utreda brott. Det föreslås i en promemoria som nu ska remissbehandlas. Bland annat ska Tullverket kunna inleda en förundersökning vid misstänkt narkotikabruk och innehav av narkotika.

De utökade befogenheterna ska gälla då Tullverket upptäcker vissa typer av brott i samband med att myndigheten ingriper eller utreder ett annat brott. De nya, utökade befogenheterna föreslås gälla för bruk av narkotika, innehav av narkotika för eget bruk, innehav av dopningsmedel samt innehav av hälsofarliga varor.

Liten förändring i brottsåterfall

Av samtliga personer som begick sitt första brott 2012 återföll 41 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 30 procent och bland männen 43 procent, enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Den totala återfallsandelen, samt den för män respektive kvinnor, uppvisar mycket liten förändring över tid. Jämfört med 2003 har den minskat med en (1) procentenhet.

Andelen personer som återfaller i brott har dock minskat i de flesta påföljdskategorier sedan 2003. Störst minskning kan ses för dem med skyddstillsyn med samhällstjänst (5 procentenheter) och för dem med fängelse (6 procentenheter).

Fortsatt kontroll vid inre gränser

Regeringen beslutade i maj att förlänga den återinförda gränskontrollen vid inre gräns i sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Ny webbplats om hat och hot

Brottsoffermyndigheten har lanserat en ny webbplats med information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat. Webbplatsen tystnainte.se riktar sig exempelvis till journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers. Webbplatsen ger också information till dem som möter utsatta, bland annat personer som är verksamma på myndigheter eller inom ideella organisationer.

Många känner oro för personuppgifter

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd.

Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport. Enligt rapporten har Datainspektionen fått in 3 000 klagomål sedan 25 maj 2018, då dataskyddsförordningen trädde i kraft. Vanligast är klagomål om kamerabevakning och direktmarknadsföring.

Styrningen av rättskedjan har brister

Regeringens styrning av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård brister i helhetssyn, visar Riksrevisionens granskning. Trots att regeringen är medveten om vikten av att se alla myndigheterna som ett sammanhang, för att undvika exempelvis flaskhalsar mellan myndigheterna, har styrningen huvudsakligen varit inriktad på de enskilda myndigheterna.

Att rättskedjan inte styrs på ett samlat sätt innebär i förlängningen risk för att rättsväsendet inte fungerar så effektivt som det skulle kunna. Detta kan till exempel leda till bristande hantering av brottmål och växande handläggningstider, som går ut över enskilda, konstaterar Riksrevisionen.

46 människohandlare greps i europeisk insats

Totalt 23 EU-stater plus Island, Norge och Schweiz har samarbetat i en stor, gemensam insats mot människohandel i Europa under perioden 8–14 april. Inom ramen för insatsen greps 46 personer. Dessutom identifierades ytterligare 90 personer misstänkta för människohandel. Även 323 potentiella offer identifierades. Sammanlagt kontrollerades fler än 50 000 personer i insatsen.

Allt fler rapporter om penningtvätt

Antalet rapporter om misstänkt penningtvätt ökade med nästan 17 procent under förra året. Även antalet ärenden där Finanspolisen har fryst tillgångar ökade kraftigt.

Sammanlagt fick Finanspolisen under 2018 in drygt 19 300 rapporter om misstänkt penningtvätt, jämfört med drygt 16 500 rapporter 2017. Den vanligaste anledningen till att en transaktion rapporterades som misstänkt var att verksamhetsutövaren noterade upprepade eller stora överföringar till ett konto.

Gästkrönikören valdes in i Akademien

Professor Åsa Wikforss, gästkrönikör i Advokaten nr 2 2019 och uppskattad föreläsare på Advokatdagarna, valdes i maj in i Svenska akademien med stol nummer 7. Akademien blir därmed fulltalig för första gången sedan 1989. ”Bravo Akademien” kommenterade Svenska Dagbladets Lisa Irenius den 10 maj.

Förre advokaten Eric Runesson porträtterad

Justitierådet, akademiledamoten och förre advokaten Eric Runesson porträtterades stort av Dagens Nyheter den 19 maj. I porträttet beskrivs Runesson som ”medlingsproffset som anlitades för att rädda Svenska Akademien” och som sedan själv valdes in. Eric Runesson berättar också om sitt stora intresse för karate.

Annons
Annons