search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Uppdaterad advokatvägledning om externa IT-tjänster

Tydlig hantering av dataskydd, informationssäkerhet och uppgiftsskydd är avgörande. 

Advokatsamfundets vägledning om externa IT-tjänster vid advokatverksamhet har uppdaterats mot bakgrund av den fortsatta tekniska utvecklingen, ikraftträdandet av ny dataskyddslagstiftning (GDPR), rättsutvecklingen i fråga om processuella tvångsmedel och det tilltagande hotet mot advokatetiska kärnvärden. En arbetsgrupp med advokaterna Björn Gustavsson och Lars Perhard samt Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn har skrivit en rapport med nya bedömningar och rekommendationer.

Rapporten konstaterar att tekniken erbjuder advokater en möjlighet att förbättra standard och snabbhet, men att användningen av externa IT-lösningar kan innebära problem i förhållande till de regler som gäller för advokater. Rapporten ger rekommendationer och praktiska råd om hur sådana problem kan undvikas.

Arbetsgruppen bedömer att det inte finns några egentliga hinder mot att använda externa IT-lösningar, förutsatt att gällande dataskyddsregler och advokatetiska regler efterlevs. Men det finns förhållanden som särskilt måste uppmärksammas när en advokatbyrå väljer att låta en extern leverantör ansvara för byråns ärendedokumentation och klientinformation. Varje advokat bör göra noggranna överväganden innan känslig information anförtros en extern IT-leverantör.

Rapporten har sänts ut som Advokatsamfundets cirkulär nr 8/2019 och finns på samfundets webbplats.

Annons
Annons