search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Undersökning pekar på globalt problem

En av tre kvinnliga jurister har upplevt sexuella trakasserier, och varannan kvinnlig jurist har upplevt mobbning på arbetet. Det visar den hittills största internationella undersökningen i spåren av #metoo. 

Advokatorganisationen International Bar Association, IBA, har frågat närmare 7 000 jurister från 135 länder och ur olika sektorer om deras upplevelser av arbetsplatsmobbning och sexuella trakasserier.

Resultaten är alarmerande. Varannan kvinna och var tredje man har upplevt mobbning på arbetet. Var tredje kvinna har upplevt sexuella trakasserier. För män är motsvarande siffra en av 14.Enligt undersökningen har en stor andel, 65 procent av dem som utsatts för mobbing, lämnat eller funderat på att lämna arbetsplatsen på grund av det inträffade.

Svaren visar också att mobbningen rapporteras i mindre än hälften av fallen, medan bara en fjärdedel av de utsatta anmält sexuella trakasserier till någon ansvarig på arbetsplatsen.

Kieran Pender på IBA:s avdelning för rättsfrågor och forskning, som ansvarat för undersökningen, förklarar i ett pressmeddelande den låga anmälningsfrekvensen med ”förövarens status, rädsla för repressalier och att händelserna har sin grund i kulturen på arbetsplatsen”.

IBA:s rapport pekar på en synbar paradox i upplevelsen av mobbning och sexuella trakasserier, nämligen att de länder där detta diskuterats mest ofta har höga siffror för arbetsplatsmobbning och sexuella trakasserier. En förklaring till detta kan vara att med ökad medvetenhet om frågorna ökar också medvetenheten hos dem som utsatts, med ökad rapportering som följd.

IBA lämnar i rapporten en rad rekommendationer för hur arbetsplatsmobbning och sexuella trakasserier kan förebyggas. Rekommendationerna fokuserar på ökad medvetenhet, utbildning, ökad dialog och samarbete kring ”best practices”, ökat ansvarsutkrävande samt utveckling av flexibla modeller för att rapportera missförhållanden.

Rapporten Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession finns att ladda ner på IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Resultaten i korthet

  • Varannan kvinna och var tredje man har upplevt mobbning på arbetet.
  • Var tredje kvinna och var fjortonde man har upplevt sexuella trakasserier på arbetet.
  • I 57 procent av mobbningsfallen och 75 procent av sexuella trakasserier anmäldes inte händelsen.
  • 65 procent av dem som utsatts för mobbning har lämnat eller funderat på att lämna arbetsplatsen på grund av det inträffade.
  • Endast 53 procent av arbetsplatserna hade riktlinjer kring mobbning och sexuella trakasserier.
  • Endast 20 procent av arbetsplatserna hade hållit någon form av utbildning kring arbetsplatsmobbning och sexuella trakasserier.

Ulrika Öster

Annons
Annons