search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige

Författare: Anna Lytsy, Christina Bergenstein
Förlag: Norstedts juridik

Personal alienation (PA), föräldraalienation, är ett omdiskuterat begrepp, som innebär att en förälder, ibland omedvetet, försöker försvåra och omintetgöra ett barns kontakt med den andra föräldern. Studier visar att barn som varit med om sådana upplevelser ofta får svåra problem som vuxna. Boken som vänder sig till såväl professionella yrkesutövare som till drabbade familjer är indelad i fyra delar. En faktadel utifrån den internationella kunskap som finns om föräldraalienation följs av en genomgång av de rättsregler som är tillämpliga i Sverige. De två sista delarna innehåller intervjuer både med forskare och professionella med erfarenhet av föräldraalienation och med utmanövrerade föräldrar.

Barnets bästa

Författare: Anna Singer
Förlag: Norstedts juridik

Boken som nu kommer i en sjunde upplaga behandlar barnets rättsliga ställning i familjen och i samhället. Här redogörs bland annat för den rättsliga regleringen av faderskap, moderskap och adoption, vårdnad, underhåll och förmynderskap. Barnets med- och självbestämmanderätt behandlas, särskilt i samband med vårdnads- och umgängestvister. Vidare redogörs för samhällets ansvar och insatser för barn och unga i vissa situationer. Barns rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörs, likaså regler om unga lagöverträdare och barns skadeståndsskyldighet. Denna upplaga är översedd och aktualiserad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. 

Näringslivet och skattefrågorna : konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, Per Dahl, red., Förlaget Näringslivshistoria

Antologi med texter från 13 skatteexperter som på olika sätt skildrar skattefrågor ur både ett historiskt och framåtblickande perspektiv. Läsaren får bland annat en inblick i hur den offentliga sektorns intäkter från olika former av beskattning ändrats över tid i takt med att ekonomin förändrats och hur internationella relationer påverkat skatterna. Andra teman i boken är frågor kring beskattningsrättens gränser, moral, rättssäkerhet och vad som är en god skattelagstiftning. Boken har getts ut på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation (NSD), en organisation bildad 1918 för att tillvarata näringslivets intressen i skattepolitiken.

Ordlista på nätet

Svensk-engelsk ordlista för rättsväsendet

Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-svenska ordlista har kommit i en ny upplaga. Ordlistan innehåller bland annat ord och uttryck vanliga inom domstolsvärlden och engelska namn på svenska domstolar, myndigheter samt vissa författningar. Ordlistan kan laddas ned eller kostnadsfritt beställas från Domstolsverket.

Vänbok till Anne Ramberg

Vid ett välbesökt seminarium i Advokatsamfundets lokaler den 16 maj överlämnades en vänbok till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg med anledning av att hon går i pension efter sommaren. Vänboken innehåller 45 bidrag inom en rad olika områden – många med anknytning till advokatyrket och samfundets verksamhet – som är skrivna av vänner och kolleger inom rättsväsendet. Stefan Lindskog, Tomas Nilsson, Christer ­Danielsson och Maria Billing har ingått i redaktionskommittén. Magnus Andersson har biträtt redaktionskommittén som sekreterare.

Bitte Wölkert
Annons
Annons