search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Vägen fram för ett lycka mångfaldsarbete

I advokatbyråns arbete för ökad mångfald ställs ledarskapet på sin spets. Det konstaterade Isabella Ramsay, delägare på Mannheimer Swartling.

När Isabella blev delägare på Mannheimer Swartling, MSA, var det inte ledarskapet i sig som lockade utan mer en vilja att få vara med och påverka. Med tiden har hon insett hur stor betydelse gott ledarskap har för byråns fortsatta framgång.

– Nästan alltid när det kommer grus i maskineriet på något sätt beror det på brister i ledarskapet och/eller kommunikationen, slog Isabella Ramsay fast på klingande finlandssvenska på det välbesökta seminariet.

I frågan om mångfald ställs ledarskapet på sin spets, enligt Ramsay. MSA arbetar sedan länge aktivt för ett ledarskap som främjar mångfald. I dag är 14 av 81 (17,3 procent) delägare kvinnor. Under perioden 1996–2009 upptogs färre än en handfull kvinnliga delägare totalt, men sedan dess har utvecklingen varit klart positiv. I delägarupptag 2010–2019 är andelen kvinnor mer än en tredjedel. I delägarupptag 2018–2019 är andelen kvinnor 3 av 8, så vi rör oss mot 50–50 i nya delägarupptag.

– Det börjar alltså se mycket bättre ut och det är viktigt att fortsatt ha blicken framåt i stället för att gräma sig över historien, sa Ramsay som underströk att det finns flera skäl att öka andelen kvinnliga delägare:

  • en allmän fråga om gott ledarskap och anständighet l biträdande jurister ska ha lika förutsättningar oberoende av kön
  • affärsmässigt viktigt för att kunna ”toppa laget” även på längre sikt, med tanke på den jämnare könsfördelningen bland nyanställda jurister
  • även affärsmässigt motiverat på kort sikt i ljuset av krav från klienter på jämställdhet.

Isabella betonade att varje enskild delägare och annan person med handledaransvar kan och ska göra skillnad i mångfaldsarbetet.

– Skillnaden görs ”på golvet”, i hur vi alla agerar mot varandra i vardagen. Den polletten har till all lycka trillat ner hos allt fler av oss, sa hon och tillade att det är oändligt mycket effektivare än att delegera frågan till en liten grupp som diskuterar de här frågorna sinsemellan.

Om mångfald
MSA bedriver ett medvetet och strukturerat mångfaldsarbete, där det allra viktigaste ­arbetet, som sagt, sker i verksamhetsgrupperna och av varje enskild delägare och annan senior befattningshavare i sin handledarroll.

– Eftersom det är där det viktiga jobbet görs, är det viktigt att varje person med en ledande roll är medveten om de subtila fördomar och förutfattade meningar som man kanske bär på så att man kan motverka dem, sa Ramsay.

– Ett reflekterande ledarskap innebär också att man som ledare inser i hur stor utsträckning man de facto påverkar dem man jobbar med. Att man genom sitt agerande faktiskt kan få dem att blomstra eller krokna. Det är A och O när det gäller ledarskap med hjärtat.

Inom byråns mångfaldsarbete har man hittills bland annat gjort djupintervjuer med kvinnliga delägare och biträdande jurister, skapat ett omfattande bibliotek av ”dos and don’ts” samt tagit fram riktlinjer för ett ledarskap som främjar mångfald, som ska stödja delägarna och andra i ledande befattning i sitt ledarskap. Det sker även en kontinuerlig utveckling av ledarskapet som innefattar: ökad medvetenhet om förutfattade meningar, hantering av svåra situationer och konkreta förbättringsåtgärder för att säkerställa att de anställda trivs och blomstrar på jobbet och coachas i sina karriärer.

De viktiga språngbrädorna
Isabella konstaterade att man inom byrån dragit slutsatser om vad de gemensamma framgångsfaktorerna, så kallade ”språngbrädor”, är i de enskilda fallen inom byrån. Den första språngbrädan kallade Isabella ”ledarskapet över dig själv.” Isabella betonade att man måste lyssna till sig själv och fråga: vad vill jag?

– Om man kommer fram till att man vill satsa på delägarskap, håll ögonen på bollen och ha en positiv grundinställning. Låt dig inte dras ner i dina eller andras grubblerier. Jobba hårt, ta chanser, sök upp chanser, sa hon och tillade att det är viktigt att ha tilltro till att saker och ting löser sig samt att ha tålamod.

Den andra språngbrädan handlar om gynnsamma förhållanden i den externa omgivningen.

– Det är viktigt att ha en heja-grupp i bakgrunden, sa Isabella och berättade att för hennes del är det framför allt familjen och den nära släkten.

Det är också viktigt att ha ett jämställt förhållande om man är i ett förhållande, sa Isabella och tillade:

– Det är viktigt att ens partner drar sitt strå till stacken utan att knussla, sa Isabella och tillade att man inte heller ska vara rädd för att ta hjälp för att underlätta vardagen.

Den tredje språngbrädan är goda förebilder. För Isabellas del har till exempel hennes föräldrar som båda förvärvsarbetade visat att det går att kombinera ett bra familjeliv med krävande arbete.

Den fjärde och sista språngbrädan handlar om bra chef(er) och mentorer. Isabella berättade att en viktig person för henne var den tidigare justitiekanslern Anna Skarhed som varit hennes mentor inom juristnätverket Hildas mentorprogram Sofia.

– Det var lite häftigt att ha JK som mentor. Vi hade långa spännande diskussioner om allt som det innebär att vara människa.

Isabella betonade även hur viktigt det är med arbetsglädje, uppmuntran, förtroende och att man verkligen bryr sig om varandra på arbetsplatsen.

Om ”me too”
Isabella tog även upp ett par aspekter på ”me too”-frågan. Rörelsen har i sig varit bra på många sätt, underströk hon, men hon poängterade att det är viktigt att skilja på sådant som människor gör av illvilja och mindre allvarliga saker människor gör av tanklöshet.

– Skilj på problem och icke-problem. Det finns en tendens att mindre allvarliga saker som sker av tanklöshet får för stora proportioner. Det i sin tur kan döda arbetsglädjen och leda till att människor drar sig undan, sa Isabella Ramsay som underströk att dåligt beteende inte ska accepteras men hon uppmanade att ge den som är tanklös ”the benefit of a doubt” och möjlighet att korrigera sitt beteende.

– Säg ifrån, men var konstruktiv, visa den respekt du själv efterfrågar, sa hon och tillade:

– Skäll inte på fel träd! ¶

Isabella Ramsay
Finlandssvenska Isabella Ramsay från Helsingfors följde med sin dåvarande pojkvän och senare make till Stockholm. Isabella, som blev svensk advokat 2007, har arbetat på Mannheimer Swartling i tjugo år. 2011 blev hon delägare på byrån.

Som jurist var hennes mål tidigt inställt på att arbeta med affärsjuridik. Hon lockades av att här arbetade smarta, trevliga människor med ”stuns i steget” och att arbetsuppgifterna var spännande och utmanande. I takt med åren har kollegialiteten och sammanhållningen vuxit fram som det allra viktigaste.

– Vi bygger något tillsammans i team för att hjälpa våra klienter. Det är en oerhört tillfredsställande upplevelse. Visserligen är det många arbetstimmar, men det är ett fritt och självständigt arbete.

Annons
Annons