search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/0085 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

R-2019/0256 Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

R-2019/0289 Promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

R-2019/0413 Promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

R-2019/0414 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

R-2019/0468 Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

R-2019/0493 Promemorian Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

R-2019/0519 Promemorian Tydligare regler vid konsumentavtal (Ds 2019:3)

R-2019/0660 Utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons
Annons