search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Andersson, Magnus: Handbok för ekonomiska föreningar / Magnus Andersson, Yngve Karlsson (2. uppl. Norstedts juridik. 306 s.)

Bengtsson, Bertil: Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden / Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger (3. uppl. Jure. 181 s.)

Bärgman, Ove: Förundersökning i brottmål : en handbok om rättegångsbalkens 20–23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / Ove Bärgman, Stig Danielsson ; under medverkan av Gösta Westerlund (6. uppl. Bruun. 282 s.)

Dahlquist Cullborg, Joel: The use of “non-ICSID” arbitration rules in investment treaty disputes : domestic courts, commercial arbitration institutions and arbitral tribunal jurisdiction (Department of Law, Uppsala University. 365 s. Diss. Uppsala universitet, 2019)

Festskrift till Göran Millqvist / Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg, red. (Jure. 635 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (8. uppl. Iusté. 360 s.)

Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsteroch formgivningsrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt / Marianne Levin med Åsa Hellstadius (12. uppl. Norstedts juridik. 2019. 661 s.)

Lundqvist, Ulf: Om prövningstillstånd i Högsta domstolen vid godtycklig eller uppenbart oriktig bevisvärdering i brottmål (Bokbyrån. 138 s.)

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 10 / redaktörer: Fredrik Sandberg, Kelly Chen och Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 524 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 33)

Svanberg, Katinka: FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld / Katinka Svanberg, Ove Bring (5. uppl. Norstedts juridik. 610 s.)

Vänbok till Lena Olsen / redaktion : Joel Samuelsson, Laila Zackariasson (Iustus. 313 s.)

Zillén, Kavot: Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige (Iustus. 188 s.)

Åbjörnsson, Rolf: Samlingsvolym med inslag av insolvensrättsliga betraktelser : MCMLXVIII–MMXVIII (Universitetstryckeriet Karlstad. 231 s.)

Åhman, Karin: Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap., Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning (2. uppl. Norstedts juridik. 135 s.)

Öman, Sören: AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (2. uppl. Lars Åhnberg, 2018. 211 s.)

300 frågor och svar om entreprenadjuridik (Svensk byggtjänst. 228 s.) 

Annons
Annons
Annons
Annons