search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Morgan Johansson om regeringens prioriteringar
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talade om regeringens prioriteringar inom rättspolitiken vid ett samarrangemang mellan Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och Juristföreningen i Stockholm den 10 april.

Morgan Johansson berättade om de prioriterade målen i regeringens rättspolitik, där ett övergripande mål är att bekämpa den organiserade kriminaliteten.
– Min bestämda uppfattning är att vi ska vidta de åtgärder som vi behöver göra för att knäcka den organiserade kriminaliteten, sa Morgan Johansson.

Han betonade att det är viktigt att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Bland åtgärderna nämnde Morgan Johansson särskilt utbyggnaden av de delar av rättsväsendet som bekämpar brott, där dubbelt så många poliser utbildas som för fem år sedan.

Fler än tusen åtalade i gemensam satsning
Över 1 000 personer har åtalats i tingsrätt sedan 2014. Det är resultatet när Polisen, Åklagarmyndigheten och övriga myndigheter i den gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet nu redovisar sina resultat. Knappt hälften av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt 1 100 år.

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och omfattar tolv myndigheter, plus ytterligare nio nätverksmyndigheter.

Ungefär samtidigt som myndigheterna lämnade sin statistik presenterade också Riksrevisionen en rapport om styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet. Riksrevisionen konstaterar att regeringens styrning har varit otydlig och utan samordning. Brister i uppföljningen gör dessutom att insatsernas effekter inte går att utvärdera.

Dödligt våld på fortsatt hög nivå
Antalet anmälda brott ökade något under 2018 jämfört med föregående år, medan det dödliga våldet minskade. Det visar Brottsförebyggande rådets, Brå, slutliga brottsstatistik för det gångna året.

Under 2018 dödades 108 personer i Sverige, att jämföra med 113 året innan. De senaste fyra åren (2015–2018) har antalet fall av dödligt våld dock legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år (mellan 106 och 113 fall årligen). De uppmärksammade skjutningarna lämnar spår i statistiken.

Jusek diskuterade arbetsmiljöfrågor
Vid Juseks seminarium om jämställdhet och arbetsvillkor i advokatbranschen den 25 mars diskuterades arbetsmiljö samt möjligheter och utmaningar med digitalisering. Charlotta Kronblad, som forskar om digitaliseringen av juristbranschen på Chalmers tekniska högskola, talade om vilka förändringar teknikskiftet genom digitalisering och AI kan innebära.

Jens Näsström, psykolog och forskningsledare vid Lawyer Performance Project, analyserade advokatbyråanställdas arbetsmiljö utifrån sina undersökningsresultat från 2005 till i dag.

I den följande paneldiskussionen medverkade advokat Thomas Bodström, Juseks förhandlingschef för den privata sektorn Maria Arrefelt, Cirio Advokatbyrås hållbarhetsansvariga professor Sanna Wolk och psykologen Jens Näsström. Sanna Wolk förklarade att Cirio som första stora affärsjuridiska advokatbyrå har tecknat kollektivavtal som avser juristerna på byrån.

Advokat Mia Edwall Insulander, tillträdande generalsekreterare för Advokatsamfundet, avslutade seminariet med att påminna om vikten av ett advokatsamfund som enar alla advokater.

Frivårdssatsning ger goda resultat
Under åren 2014 till 2017 har drygt 700 frivårdsinspektörer från samtliga 34 frivårdskontor utbildats och handletts i att samtala med klienter och i olika tekniker för att förebygga återfall i brott. Metoden, strategic training initiative in community supervision (Krimstics), bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Satsningen har nu utvärderats. Och resultaten är goda. De frivårdsinspektörer som utbildats visar genomgående en större förmåga att fokusera på behov kopplade till kriminaliteten och var bättre på att engagera klienten i problemlösning, att belöna prosociala beteenden och att betona interna framför externa faktorer för att motivera förändring.

Förslag om blåljussabotage kritiseras
Straffskalan för det nya brottet blåljussabotage, med upp till livstid för grova brott, är för sträng. Det anser Lagrådet som nu granskat regeringens förslag till en ny lag. Regeringen utgår i sitt förslag från straffskalorna för övriga sabotagebrott, en jämförelse som enligt Lagrådet haltar, då brotten mot blåljusverksamhet ”i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män”.

Brå startar studier av brott och migration
Brottsförebyggande rådet, Brå, har beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Den ena studien avser registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund och ska bland annat ge möjlighet att följa utvecklingen över tid. Resultaten är planerade att publiceras i början av 2021. Den andra studien rör utsatthet för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas.

Mer pengar till Kriminalvården
Regeringen skjuter i sin vårändringsbudget till 105 miljoner kronor till Kriminalvården för 2019. Totalt får Kriminalvården därmed 335 miljoner kronor i anslag under året. Det extra anslaget ska enligt regeringen ge Kriminalvården förutsättningar att upprätthålla ordningen och säkerheten vid överfulla häkten och anstalter, till exempel genom personalförstärkningar.

Nyanlända döms på vagare grunder
Unga nyanlända migranter döms för sexuellt ofredande på vagare grunder än svenska ungdomar. Det visar en ny studie gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet.

Lainpelto har studerat underrättsdomar från åren 2013, 2015 och 2017 avseende brottet sexuellt ofredande där den åtalade är mellan 15 och 17 år. Åren 2013 och 2015 hittades inget statistiskt samband mellan faktorerna ”etnisk bakgrund” och ”skuldfrågans bedömning”. År 2017 hittades däremot ett statistiskt signifikant samband där ungdomarna med svensk bakgrund friades i nästan 30 procent av åtalspunkterna medan motsvarande siffra för ungdomar med utländsk bakgrund var 3 procent.

En experimentell studie gjord bland nämndemän visar också att en svensk ungdom bedöms som mer trovärdig i en förhörssituation än en ungdom med utländsk bakgrund – trots identiska förutsättningar och berättelser.

Tullverket behöver effektivare kontroller
Tullverket saknar ingående kunskap om smugglingen till Sverige, konstaterar Riksrevisionen som granskat Tullverkets kontrollverksamhet. Riksrevisionen fann också brister i myndighetens arbete med att ta fram och hantera underrättelser. Sammantaget leder svagheterna, enligt Riksrevisionen, till försämrad effektivitet i kontrollverksamheten.

Anne Ramberg om ”två decennier i hetluften”
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var april månads gäst i webb-tv-programmet Månadens juridik. Hon samtalade där om tiden sedan hon tillträdde som generalsekreterare år 2000 och diskuterar bland annat hur rättsstaten och advokatyrket har förändrats under de senaste 20 åren och hur den svenska advokatkåren står sig i internationell konkurrens.

Advokaten för 30 år sedan
Majnumret av tidskriften Advokaten år 1989 ägnades åt Svea hovrätt, som firade sitt 375-årsjubileum. Advokaten talade bland andra med den 45:e presidenten i hovrättens historia Birgitta Blom, tillika den första kvinnan på posten, som planerar för att varje domare ska få tillgång till en dator. I tidskriften rapporteras om en kraftig ökning av antalet mål i hovrätten, en ökning som inte alls motsvaras av antalet domare. Tre unga domare, däribland det blivande justitierådet Mats Melin, intervjuas också om tillvaron som fiskal.

Annons
Annons
Annons