search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hård kritik mot utredningsförslag

Ett bra verktyg för Skatteverket eller rättsosäker överreglering? Meningarna om utredningsförslaget om rapporteringspliktiga arrangemang gick vitt isär när Institutet skatter och rättssäkerhet bjöd in till seminarium.

Utredningsförslaget presenterades av Magnus Larsson, tidigare skattechef på Deloitte och expert i utredningen. Magnus Larsson pekade på en rad problem i förslaget, bland annat på att den föreslagna rapporteringsskyldigheten brister i proportionalitet. Även de höga sanktionsavgifter som föreslås är oproportionerliga, hävdade Larsson.

Förslaget lider också enligt Magnus Larsson brist på tydliga definitioner av grundläggande begrepp såsom ”aggressiv skatteplanering” och ”rådgivare”. Det är därmed svårt att se dels vilka skatteupplägg som ska rapporteras och dels vem som är skyldig att rapportera dem, menade han.

Skatteverkets Tomas Algotsson delade inte Magnus Larssons uppfattning, utan beskrev förslaget som ett bra verktyg, eftersom det ger möjlighet till snabbare reaktioner mot tveksamma skatteupplägg genom till exempel klargörande ställningstagande eller hemställan om lagändring. Han påpekade också att Skatteverket inte alls önskar få mängder av rapporter, och att kommande domstolsprövningar och föreskrifter samt ställningstaganden från myndigheten efter en inkörningsperiod kommer att göra det tydligt vad som ska rapporteras.

– Vad Skatteverket vill ha och vad de kommer att få är sannolikt två olika saker, fastslog dock Jesper Barenfeld från AB Volvo, som var mycket kritisk mot utformningen av den föreslagna rapporteringsplikten.

Han befarade en omfattande överrapportering och därmed också mycket arbete från företagens sida, mycket på grund av de många oklarheterna i förslaget.

Professor Teresa Simon-Almedal beskrev utredningsförslaget som ”ännu mer regler på ett redan överreglerat område”, och ifrågasatte starkt behovet av lagstiftningen, som hon framställde som rättsosäker med oklara och vaga regler och bristande förutsebarhet. Hon ifrågasatte också om reglerna är förenliga med Europakonventionen, och menade att de kan krocka såväl med passivitetsrätten som med principen om ne bis in idem (att samma gärning inte får prövas två gånger).

– Det här är ett undermåligt förslag och ytterligare ett förslag på skatterättens område som minskar rättssäkerheten, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som pekade på hur förslaget luckrar upp advokatsekretessen.

Advokaterna är undantagna från delar av rapporteringsskyldigheten, men förslaget äventyrar trots detta, menar Ramberg, advokatens tystnadsplikt, lojalitet med klienten och oberoende. 

Seminarium Rapporteringspliktiga ­arrangemang – hur säkerställs rättssäkerheten?

Seminariet arrangerades den 27 mars av Institutet skatter och rättssäkerhet på Setterwalls i Stockholm. Samtalsledare var Peter Lindstrand, tax partner och auktoriserad skatterådgivare på PwC, och Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt näringsliv. Inledningstalare var Magnus Larsson, tidigare skattechef på Deloitte, och i panelen medverkade Teresa Simon-Almedal, professor i finansrätt vid Stockholms universitet; Tomas Algotsson, enhetschef rättsavdelningen på Skatteverket; Jesper Barenfeld, skattechef på AB Volvo samt Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet.

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) Förslagen från Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare syftar till att implementera ett EU-direktiv, DAC 6.

Utredaren, kammarrättslagmannen Marie Jönsson, går dock längre än direktivet och vill införa en informationsskyldighet även för inhemska arrangemang.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningen föreslår en ny informationsskyldighet för rådgivare avseende skatteupplägg.

Syftet ska vara att ge tidig information om nya former av ”aggressiv skatteplanering”, vilket i sin tur kan ge Skatteverket bättre redskap för sin kontrollverksamhet. Informationen ska också ge lagstiftaren ökade möjligheter att ”täppa till luckor i skattelagstiftningen”.

Utredningens förslag fick hård kritik redan från de egna experterna i ett särskilt yttrande. Utredningsförslaget remissbehandlas nu.

Ulrika Öster

 

Annons
Annons
Annons