search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Flera argument mot att ta bort sekretessen för revisorsintygen

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, invänder på en rad punkter mot Göran Rises debattinlägg. Bland annat skriver Ramberg att Advokatsamfundets tillsyn inte har till uppgift att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till att en klient får underlag för att föra en skadeståndstalan mot en advokat.

Kansliet bedriver en proaktiv tillsyn av ledamöterna. Denna innefattar att advokater är skyldiga att årligen inkomma med revisorsintyg. Av detta ska bland annat framgå att advokatens redovisning är i enlighet med bokföringsreglementet samt att advokaten uppfyllt sitt utbildningskrav. Revisorsintygen omfattas av den sekretess som gäller för alla tillsynsärenden. Av detta följer att kansliet inte lämnar ut revisorsintygen ifråga.

Advokat Riese vill att de revisorsintyg som inges till Advokatsamfundet ska kunna begäras ut av klient som har ”ett fullständigt legalt syfte att få del av intyget”. Argumenten är att det inte framgår av årsredovisningen hur advokaten hanterat klientmedel, utfående av intyget skulle underlätta en klients skadeståndstalan och det skulle vara bra för kommande klienter. Inte något av dessa argument är dock relevanta för att ändra nuvarande sedan lång tid tillämpad praxis.

Om ett revisorsintyg ingår i akten i ett disciplinärende får anmälaren alltid del av intyget efter en sekretessprövning. Intyget kan ju teoretiskt sett innehålla känsliga uppgifter om andra klienter än den som är anmälare.

Alldeles oavsett bokföringsreglementets föreskrifter är man som syssloman skyldig att hålla klientmedel avskilda. En revisor är skyldig att i årsredovisningen ange om det förekommer misstanke att förskingring av klientmedel ägt rum. I detta hänseende tillför inte revisorsintyget något av betydelse som skiljer sig från vad som följer av den offentliga årsredovisningen. Ett revisorsintyg utgör enskilt inte heller en handling som kan utgöra adekvat underlag för en skadeståndstalan utöver vad en årsredovisning gör. Till detta kommer att Advokatsamfundets tillsyn inte har till uppgift att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till att en klient tillhandahålls underlag för att föra en skadeståndstalan mot en advokat. Argumentet att det skulle gagna blivande klienter saknar relevans. Vad som kan vara relevant för en skadeståndstalan skulle möjligen vara reciten och utgången av disciplinnämndens prövning. Av beslutet från nämnden framgår vilka omständigheter som ligger till grund för att fria eller fälla ledamoten ifråga.

Advokat Rise är mycket engagerad i ett ärende som varit aktuellt under en längre tid. Advokat Rise har för en klients räkning anmält en advokat, som inför nämndens prövning begärde sitt utträde, vilket beviljades av styrelsen. Advokatsamfundet saknar möjlighet att kvarhålla en ledamot mot dennes vilja. Och om det förekommer icke grundlösa påståenden av allvarlig karaktär finns det goda skäl att bevilja utträde. Det ligger ju inte i Advokatsamfundets intresse att kvarhålla dessa personer i advokatgemenskapen.

Anne Ramberg
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons
Annons
Annons