search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Starkt oberoende när poliser utreds för brott

Fall där poliser eller andra aktörer inom rättsväsendet misstänks för brott får ofta stor uppmärksamhet i media och väcker frågor kring hur dessa brottsmisstankar utreds. 

När en polis misstänks för brott hanteras det av polisens avdelning för ­särskilda utredningar, SU, och särskilda åklagarkammaren, SÅK. Dessa in­stanser hanterar brottsmisstankar mot polisanställda, polisstudenter samt ytterligare några yrkeskategorier, exempelvis åklagare, domare och riksdagsledamöter. I dagsläget hanterar de inte brottsmisstankar mot advokater.

– Det förs diskussioner om även advokater borde omfattas eftersom det kan vara problematiskt om en åklagare i ett vanligt mål möter en advokat som åklagaren även bedriver förundersökning mot, säger Anders Jakobsson, chef för SÅK.

SU får in drygt 6 000 anmälningar om brottsmisstanke per år. SÅK får in fler ärenden då de även hanterar hastighetsöverträdelser av exempelvis poliser.

Majoriteten av anmälningarna kommer från allmänheten, men det är inte ovanligt att poliser anmäler kollegor. Poliser har anmälningsplikt, om någon underlåter att göra det kan personen själv bli anmäld. Och den så kallade kårandan tycks ha minskat.

– Min uppfattning är att om en polis exempelvis har använt övervåld så är kollegorna inte benägna att hålla personen om ryggen, säger Jan Carlsson, biträdande avdelningschef/kanslichef vid SU.

Lagföringsgraden, samtliga ärenden inkluderade, är i snitt 3,5 procent.

– Det är en rimlig nivå med hänsyn till att alla kan begå misstag i sin tjänsteutövning, men det ska vara ganska allvarligt innan man blir föremål för åtal och fällande dom. Och när det gäller förtroendet för yrkeskategorierna vore det förstås förödande om lagföringen var betydligt högre, säger Anders Jakobsson.

Ska poliser utreda poliser?
Från tid till annan uppstår diskussioner om det är rätt att poliser utreder poliser, eller om en fristående myndighet borde upprättas.

– I samband med omorganisationen av polisen 2015 vägdes återigen oberoende mot kvalitet i en parlamentarisk utredning som enigt ansåg att kvalitetsskälen talade för att verksamheten skulle bedrivas inom polisen, och SU inrättades, säger Ebba Sverne Arvill, chef för SU.

För att säkra oberoendet är SU:s verksamhet – även genom separata lokaler – avskild från övrig polisverksamhet. SU tilldelas en årlig anslagspost av regeringen vilket innebär att Polismyndigheten inte kan påverka storleken på eller användandet av SU:s budget. Avdelningschefen tillsätts av regeringen och årsrapporten är åtskild från övriga inom polisen.

– Ytterligare en sak som ger oberoende är att om en polisanmälan upprättas som rör någon av de personalkategorier vi hanterar förs den över till våra datasystem och åtkomstskyddas hos polisen. SU har dock tillgång till polismyndighetens register. Vi i vår tur lämnar alla ärenden till SÅK, vars åklagare fattar beslut om förundersökning och agerar förundersökningsledare, säger Ebba Sverne Arvill.

Hon tillägger att det finns riktlinjer som gäller för hela Polismyndigheten, exempelvis om vem som får ta upp anmälan mot en polis och att man måste stämma av med SU eller SÅK innan man har debriefing i grupp om det pågår ett ärende.

Det finns ett nationellt insynsråd och sju regionpolisråd för insyn i Polismyndighetens arbete. Dessa råd har ett särskilt uppdrag att granska SU:s polisrelaterade ärenden, de får kontinuerlig information och har exempelvis rätt att sitta med vid förhör.

Trycket från media är ofta mycket stort i de ärenden som SU och SÅK hanterar och båda instanserna svarar så långt det är möjligt med hänsyn till sekretessen. 

Seminarium Utredningar mot poliser och andra aktörer inom rättsväsendet

Advokatsamfundet bjöd in till en informationsträff den 1 april, i samfundets lokaler i Stockholm. Föreläsare var Ebba Sverne Arvill, polisdirektör, hovrättsassessor och chef för avdelningen för särskilda utredningar (SU) inom Polisen; Jan Carlsson, polismästare och biträdande avdelningschef/kanslichef vid SU samt Anders Jakobsson, överåklagare och chef för särskilda åklagarkammaren (SÅK).

SU och SÅK

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, tillhör polismyndigheten men är oberoende och avskild från övrig polisverksamhet. Särskilda åklagarkammaren, SÅK, är separerad från den vanliga åklagarorganisationen och är den enda av åklagarkamrarna som organisatoriskt lyder direkt under Riksåklagaren. SU och SÅK är nära knutna till varandra.

Eva Ekholm

Annons
Annons
Annons
Annons