search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Mycket oklart i forskningen om könsskillnader

Män är i genomsnitt något mer riskbenägna än kvinnor. Men skillnaderna är så små att de inte kan generaliseras till enskilda individer, och de är dessutom svåra att förklara.Det berättade professor Anna Dreber Almenberg för engagerade seminariedeltagare.

”Om Lehman Brothers varit lite mer av Lehman Sisters hade vi kanske inte behövt uppleva den tragedi som inträffade med företaget.” Uttalandet gjordes av Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, och speglar hur vi ofta ser på kvinnors och mäns olika riskbenägenhet.

Citatet blev upptakten till Rakelseminariet med Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där Anna Dreber Almenberg tog sig an uppgiften att berätta vad forskningen egentligen säger om könsskillnader i risktagande.

Det finns, berättade hon, robusta studier som visar att män i genomsnitt är något mer riskbenägna än kvinnor. Skillnaderna är dock så små att de inte går att tillämpa på individnivå – av till exempel två kolleger på samma arbetsplats är det inte alls säkert att mannen är en större risktagare än kvinnan, påpekade Anna Dreber Almenberg. Mycket tyder också på att även andra faktorer än kön spelar in här, som utbildning och branschkultur. Det gör att uttalandet om Lehman Sisters kan ifrågasättas, fastslog Anna Dreber Almenberg.

– De som sökt sig till finansbranschen kanske är mer lika än olika, och Lehman Sisters hade kanske inte alls agerat så annorlunda än Lehman Brothers, sa hon.

Men vad kan då förklara de skillnader som ändå finns på gruppnivå mellan män och kvinnor? Det har forskningen i dag inte något riktigt svar på, förklarade Anna Dreber Almenberg.

Könshormoner, framför allt testosteron, lyfts ibland fram som förklaring till exempelvis att män i medeltal tjänar mer än kvinnor. Det finns också undersökningar som har visat en korrelation mellan högre testosteronnivåer och ökad riskbenägenhet hos män. Det är dock omöjligt att utifrån detta säga något definitivt om orsakssambanden, och de studier som gjorts där testosteron administreras till kvinnor eller män hittar ingen effekt på risktagande.

Anna Dreber Almenberg och hennes forskarkolleger genomförde nyligen en randomiserad, så kallad dubbelblind, studie på kvinnor. En grupp av deltagarna fick p-piller, som hämmar testosteronnivåerna, medan den ­andra fick placebo. Efter en period fick deltagarna genomgå ett test för att se hur ­riskbenägna de var i ekonomiskt beslutsfattande. Studien gav vad forskarna kallar ett nollresultat.

– Vi hittar inget stöd för att det skulle finnas någon slags hormonell grund för könsskillnader i ekonomiska beslut, sa Anna Dreber Almenberg, och tillade att p-pillren däremot påverkade både det allmänna välbefinnandet och det sexuella välbefinnandet negativt. ¶

Tom Knutson, Ulrika Öster

Annons
Annons