search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Svårt att vara ämbetsman när politiska vindar blåser

Efter 25 år som ämbetsman och chef inom staten fick Ann-Marie Begler sparken från Försäkringskassan – för att hon tillämpat gällande regelverk. Hur blev det så, och hur ska en ämbetsman egentligen förhålla sig till politiska krav och åsikter? Det gav Begler svar på i sin föreläsning.

Ann-Marie Beglers föredrag på Rakel lockade en stor publik, som fick ta del av Försäkringskassans förra generaldirektörs erfarenheter av livet som ämbetsman. De fick också höra en del ganska frispråkiga synpunkter på politikers inblandning i förvaltningen.

Ann-Marie Begler konstaterade att den svenske ämbetsmannen är 

känd som omutbar, objektiv och effektiv, egenskaper som utgör viktiga grunder för demokratin. Samtidigt utsätts ämbetsmannen för olika påtryckningar och en tilltagande press.

– Det är stor skillnad mot när jag började i ledande position för 25 år sedan. Utvecklingen har gått åt bägge hållen. Det är till exempel en tydligare skiljelinje mellan Regeringskansliet och myndigheterna i dag än förr samtidigt som myndigheterna är betydligt mer granskade i dag,
sa Ann-Marie Begler.

Den offentliga förvaltningen har på senare år skakats av en rad affärer och skandaler. Ska det tolkas som att moralen i förvaltningen blivit sämre? Nej, svarade Ann-Marie Begler, som snarare ansåg att den etiska nivån höjts ytterligare med bland annat mindre tolerans för gåvor som kan tolkas som försök till påtryckningar.

Däremot har en rad förändringar i samhället gjort uppdraget som ämbetsman svårare, menade Ann-Marie Begler, som bland annat pekade på att verksamheterna blivit allt mer komplexa och att det i dag ställs höga krav på effektiviseringar. Medierna har också blivit skickligare, vilket leder till att fler fel avslöjas.

Ett stort problem, som kan handla om det parlamentariska läget i Sverige, är dock
enligt Begler, att politikerna i dag tycks allt mer oroliga för att förlora väljare, och att de ibland väljer att rikta strålkastarljuset på förvaltningen, i stället för att stå upp och förklara det regelverk som myndigheterna arbetar utifrån.

– Att kalla upp generaldirektören för ett samtal blir ett sätt att markera gentemot väljarna. Samtidigt skapar det osäkerhet och oro för var gränserna egentligen går mellan politik och förvaltning, sa Ann-Marie Begler.

Hon, och även oppositionspartierna, uppfattade det som just en sådan politisk markering när hon fick lämna uppdraget som generaldirektör för Försäkringskassan – helt enkelt för att hon och hennes myndighet tillämpade gällande lagstiftning.

– Myndigheter styrs av lagstiftning, instruktioner för myndigheten och regleringsbrev, inte av vad en enskild minister säger vid ett torgmöte, fastslog Begler, som också pekade på att hon som generaldirektör flera gånger informerat regeringen om brister i lagstiftningen.

Men hur ska en ämbetsman då navigera i den allt svårare miljön? Ann-Marie Beglers rekommendation för ämbetsmän var att ta fasta på den statliga värdegrunden.

– Den som lever enligt den statliga värdegrunden kan vara nöjd även om man får sparken, konstaterade Ann-Marie Begler. ¶

Den statliga värdegrunden
Den statliga värdegrunden består av sex grundläggande principer som ska ”lägga en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten”.

  • Demokrati
  • Legalitet
  • Objektivitet
  • Fri åsiktsbildning
  • Respekt
  • Effektivitet och service

Tom Knutson, Ulrika Öster

Annons
Annons