search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

Etiska riktlinjer för pålitlig AI

EU-kommissionens expertgrupp för AI presenterade i april sina riktlinjer för hur man kan bygga en pålitlig och etisk AI.  Expertgruppen består av 52 experter från EU-länderna, som tillsammans tagit fram en rad riktlinjer för den fortsatta användningen av artificiell intelligens. Gruppen konstaterar att AI inte är ett självändamål, men en lovande metod att öka mänsklig blomstring och skapa nyttigheter såväl för individer som för samhället. AI för dock också med sig vissa risker, som måste hanteras. Riktlinjerna är ett steg i att göra detta.

Pålitlig AI präglas enligt expertgruppen av tre komponenter, som ska beaktas under hela systemens livslängd:

1. AI ska vara lagenlig, följa alla gällande lagar och regleringar (denna del har gruppen hittills inte fördjupat sig vidare i).

2. AI ska vara etisk, och säkra att etiska principer och värden efterlevs.

3. AI ska vara stabil, såväl tekniskt som socialt.

För att uppnå punkt 2 och 3 ska AI, enligt expertgruppen, vila på följande principer:

 • Respekt för människans autonomi
 • Förhindrande av skada
 • Rättvisa
 • Förklarbarhet.

Gruppen listar också en rad faktorer som bör prägla AI-användningen i praktiken:

 • Mänsklig kontroll och översyn
 • Teknisk stabilitet och säkerhet
 • Skydd för privatlivet och datasäkerhet
 • Transparens l Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa
 • Miljömässig och social hållbarhet
 • Möjlighet till ansvarsutkrävande.

För att uppnå allt detta krävs att både tekniska och icke-tekniska metoder tas i bruk. Några av de icke-tekniska metoderna är, enligt expertgruppen, reglering, standardisering, uppförandekoder, certifiering och utbildning. Metoderna behöver fortlöpande utvärderas.

Expertgruppen har också tagit fram en checklista som nu ska testas och utvärderas. Gruppen ska också lämna rekommendationer om regleringar och investeringsbehov till kommissionen. 

Annons
Annons