search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2019.

4. Advokat har inte kommit in med föreskrivet revisorsintyg. Varning med straffavgift.

Bakgrund

Sveriges advokatsamfund har inte erhållit revisorsrapport för advokat A:s advokatbyrå avseende räkenskapsåret 2017.

Ärendets handläggning

A anmodades i skrivelse från Advokatsamfundet den 8 oktober 2018 att senast den 6 november 2018 komma in med revisorsrapport för 2017.

I skrivelse den 8 november 2018 anmodades han att omgående, dock senast den 22 november 2018, inkomma med den begärda rapporten.

I skrivelse den 29 november 2018 anmodades A att omgående, dock senast den 13 december 2018, inkomma med den begärda rapporten, vid äventyr att Advokatsamfundets styrelse annars kunde komma att besluta om att ett disciplinärende skulle upptas.

Vid sammanträde den 24 januari 2019 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att yttra sig.

A har inte avhörts.

Nämndens bedömning och beslut

Genom att inte ha kommit in med föreskrivet revisorsintyg för räkenskapsåret 2017 har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtusen (5 000) kr.

Nämnden konstaterar härut­över att A fortfarande är skyldig att komma in med revisorsrapport för 2017 och att en fortsatt underlåtenhet härvidlag kan komma att leda till ytterligare disciplinära påföljder.

Annons
Annons
Annons
Annons