search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2019.

2. Advokat har medverkat till ett gåvobrev med sig själv som mottagare. Varning.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 24 maj 2017, riktat anmärkningar mot advokat A och anfört i huvudsak följande.

A har varit ombud för hans moster, M, som är av hög ålder. A har också blivit bekant med mostern på ett mer privat plan. Den 17 december 2017 undertecknade mostern ett gåvobrev där A står som gåvotagare av 90 procent av den bostad som mostern äger. En bostadsrätt om fyra rum och kök. Han ställer sig frågande till A:s agerande och att hon tagit emot denna gåva. Mostern är själv inte säker på hur detta gått till. Vissa dagar minns mostern det inte alls, andra dagar säger mostern att A alltid varit allmänt påstridig. Mostern menar att gåvan är ogiltig alternativt borde återkallas. Det är således svårt att bringa klarhet i hur medveten mostern själv varit när gåvobrevet undertecknades.

Dessutom undrar han när en advokat slutar vara advokat och blir något annat mer privat. Och om detta gått rätt till borde ett annat neutralt ombud ha varit inkopplat. Mosterns psykiska hälsotillstånd har försämrats de senaste åren och hon har svårt med minnet och att skilja på personer, tidpunkter samt nutid och dåtid.

A sökte medlemskap i Bostadsföreningen med gåvobrevet som grund. Bostadsrättsföreningen fattade misstankar och anlitade en advokat. Advokaten intervjuade mostern och tog sedan saken till tingsrätten som tillsatte en förvaltare. Förvaltaren sätter sig just nu in i ärendet och har ännu inte själv fattat något beslut gällande gåvobrevets giltighet samt om han skall försöka få det ogiltigförklarat.

X har i skrivelse inkommen den 8 juni 2018 anfört att han, i egenskap av syskonbarn, är saklegitimerad. Han anser sig vara personligen berörd då hans moster saknar barn, lever som änka och han är en presumtiv arvinge.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet 15 juni 2018, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

X:s moster är inte och har aldrig varit klient hos henne eller någon annan på hennes advokatfirma. Hennes relation till X:s moster är helt av privat natur och de har varit nära vänner i över 20 år. I kraft av X:s mosters höga ålder har personer som tidigare inte haft del i hennes liv börjat visa henne ett otillbörligt stort intresse, vilket detta är ett exempel på.

Hon har inte på något sätt medverkat till några oegentligheter avseende X:s mosters bostadsrätt. Anmälan har inte med hennes yrkesroll att göra varför hon hemställer att anmälan avvisas.

Ytterligare skriftväxling

Ytterligare skriftväxling har förevarit i ärendet.

Ärendets handläggning

En prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 22 november 2018 att bordlägga ärendet och att förelägga A att svara på dels vem som upprättade gåvobrevet, dels om hon gett M juridiska råd mot eller utan ersättning.

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 29 november 2018, anfört följande.

M har genom åren, vad hon vet, haft minst tre advokater som har hjälpt M med hennes olika affärer utöver de personer på hennes bank och hennes fondförvaltare som har assisterat M på olika sätt. Vad dessa advokater och andra har gjort för M och vilka affärer det rör sig om har hon ingen vetskap om.

Hon har som hon tidigare anfört aldrig representerat M på något sätt som har med hennes advokatverksamhet att göra. Hon har aldrig med eller utan ersättning gett M någon juridisk rådgivning, dels därför att M aldrig har bett om det, dels därför att M har haft andra att vända sig till. M är dessutom en synnerligen välbegåvad person.

Vad gäller gåvobrevet ville M själv att detta skulle upprättas. M ansåg det inte nödvändigt att anlita någon utomstående då handlingen var av mycket enkelt slag och M tyckte inte att kostnaden för extern hjälp skulle behövas. M var själv mycket medveten om hur handlingen skulle utformas även om det var hon som de facto skrev ut handlingen.

Gåvan är inte traderad och hon avser inte att göra den gällande eftersom syftet med gåvan har uppnåtts på annat sätt.

M har under många år stått henne och hennes familj mycket nära. M är som en äldre släkting. De har firat födelsedagar, helger och semestrar ihop. Deras relation har inte på något sätt varit affärsmässig.

Till yttrandet har det aktuella gåvobrevet bilagts.

Vid sammanträde den 13 december 2018 beslutade prövningsavdelningen att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden och att förelägga A att svara på följande.

i) Av anmälan framgår att du sökt medlemskap i Bostadsrättsföreningen. Stämmer det och vad har i sådana fall hänt sedan dess?

ii) Vad avses med att ”gåvan har uppnåtts på annan sätt”?

I yttrande, som kom in den 20 december 2018, har A anfört bl.a. följande.

Hon och hennes familj hade en välgrundad anledning att anta att M höll på att bli avlurad sin bostad. Då M själv i detta skede inte ville ha en förvaltare men ändå var medveten om att hon riskerade att bli av med sitt boende ansåg hon att den bästa lösningen var att samäga bostaden. På detta sätt skulle en försäljning av bostadsrätten inte ha kunnat komma stånd utan A:s godkännande. Således hade M:s bostad varit skyddad.

A:s farhågor angående den person som försökt lura henne har senare bekräftats av förvaltaren, som senare har kopplats in. Förvaltaren har informerat A om att stora summor pengar, flera miljoner kronor, har försvunnit från M:s konton och överförts till en för henne ny bekantskap.

Banken har också till A bekräftat att M har varit utsatt för en sol-och-vårare och banken har själv stoppat vissa dispositioner avseende M:s tillgångar i banken.

I och med förvaltarens tillträde har behovet av annat skydd av M:s egendom upphört. Med anledning av det har A meddelat förvaltaren att hon inte gör gåvan gällande och således inte heller har anledning att vara medlem i bostadsrättsföreningen. A har inte något annat intresse av M:s bostadsrätt och några andra gåvor eller förmögenhetsöverföringar till henne från M har inte förekommit.

Nämndens bedömning och beslut

Nämnden konstaterar inledningsvis att A biträtt vid gåvobrevets tillkomst. Detta handlande faller inom ramen för advokatverksamhet.

Oavsett det i ett sent skede av handläggningen av detta ärende angivna syftet med gåvan borde A inte ha medverkat till gåvobrevet med sig själv som mottagare. Genom att ändå göra detta har hon allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons
Annons