search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2019.

1. Tillämpning av faktureringsvillkor när rättsskydd beviljats. Erinran.

Bakgrund

X har anlitat advokaterna A och B som ombud i en tvist.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 11 juli 2018, riktat anmärkningar mot A och B (gemensamt ”advokaterna”). X har anfört i huvudsak följande.

Hon har anlitat advokaterna med anledning av en tvist. Inledningsvis ansvarade A för uppdraget men uppdraget lämnades sedan över till B med anledning av föräldraledighet. Advokaterna har överdebiterat i ärendet. De åtgärder som advokaterna har vidtagit har i huvudsak varit ett par mejl till motparten och ett par telefonsamtal. Advokaterna har fakturerat 75 156,25 kr för åtgärderna. Försäkringsbolaget bedömde att skäligt arvode uppgick till 20 000 kr.

Advokaternas yttrande

A och B har i gemensam skrift tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Det arvode som de har fakturerat är skäligt. X kontaktade advokatbyrån den 19 april 2018 med en förfrågan om rättslig hjälp avseende ett antal civilrättsliga krav som hade framställts mot henne. Efter inledande kontakter genom telefon och e-post har X och advokaterna sammanträffat vid möte den 27 april 2018. Senare samma dag fick X del av advokatbyråns allmänna villkor och ett angivet timarvode om 2 500 kr exklusive mervärdesskatt. X accepterade villkoren för uppdraget.

Advokaternas uppdrag var att utvärdera och hantera de krav som hade ställts på X. Kraven som bestod av ett stort antal omständigheter och rättsområden riktades både från ett bolag och från bolagets ställföreträdare personligen. Kraven berörde nyttjanderätt till en gård, krav med anledning av obehöriga transaktioner inom ramen för ett styrelseuppdrag och bättre rätt till fast och lös egendom. X önskade dessutom hjälp med att utvärdera om bolagets ställföreträdare varit ur stånd att vårda sig och sin person, om X hade ekonomiska anspråk på bolaget och dess ställföreträdare, om ett antal affärstransaktioner var av betydelse i tvisten samt om det fanns möjligheter för rättsliga åtgärder mot bolagets styrelse. Advokaternas underlag bestod av omfattande dokumentation och kommunikationen från X till advokaterna var mycket intensiv. Advokaterna har under uppdraget även haft kontakt med motpartsombudet, dels genom två huvudskrifter, dels annan kontakt. Beskrivningen att kontakten i ärendet har begränsats till ett par mejl och ett par telefonsamtal är därför inte rättvisande. Efter det att X tagit emot den nu aktuella fakturan har hon på eget initiativ avslutat advokaternas uppdrag.

Advokaterna har utfört arbete under cirka en och en halv månads tid och vidtagit ett antal åtgärder. Uppdraget har avsett rådgivning i ett ärende som avsett olika rättsområden med omfattande dokumentation som underlag. X har accepterat uppdragsvillkoren. Det arvode som har begärts motsvarar 24,5 timmars arbete. I och med att rättsskyddet endast omfattat den del som avsett frågan om nyttjanderätt har försäkringsbolaget betalat ut ersättning motsvarande 15 timmar. Sammantaget har begärt arvode varit skäligt.

Ytterligare skriftväxling

Parterna har under vidare skriftväxling yttrat sig över respektive skrivelser och argumenterat i sak. Under skriftväxlingen har ytterligare omständigheter anförts.

X har i fråga om faktureringen och försäkringen tillagt följande.

Efter det inledande mötet har B efterfrågat personuppgifter för kontakter med försäkringsbolaget. X uppgav att hon hade rättsskydd både personligen genom hemförsäkringen och genom en företagsförsäkring. B uppgav att det räckte med en av dem. I och med att X inte hörde något mer utgick hon ifrån att försäkringsbolaget skulle stå för kostnaderna och att advokaternas arvode reglerades utan hennes inblandning. När X tog del av fakturan i mitten av juni hörde hon av sig till försäkringsbolaget som uppgav att de inte tagit emot någon anmälan. Efter upprepade kontaktförsök fick hon tag på B som uppgav att om hon var beroende av rättshjälp skulle hon inte vara deras klient. X valde då att avsluta advokaternas uppdrag eftersom de inte hade uppnått något resultat eller tillvaratagit hennes rätt i förhållande till motparten. X har för avsikt att betala fakturan och har i vart fall betalat 32 000 kr av totalt 75 156,25 kr.

Advokaterna har anfört att X inledningsvis informerades om förekommande rättsskydd och att den skulle kunna komma att täcka en del av arvodet. I och med advokaternas uppdrag för X som privatperson har anmälan gjorts med stöd av X:s hemförsäkring. Efter avslutat uppdrag har advokaterna hjälpt till med en begäran om utbetalning. Det har inte varit rimligt för X att anta att betalningen skulle regleras uteslutande mellan advokatbyrån och försäkringsbolaget. X har informerats om att rättsskyddet endast täcker en del av kostnaderna, att advokatbyrån fakturerar klienter löpande samt att begäran om utbetalning från försäkringsbolaget sker först efter avslutat uppdrag.

Advokaterna har hänvisat till de allmänna villkoren där information om rättsskydd framgår. Av de allmänna villkoren framgår bland annat följande.

Även om rättsskydd beviljas kommer fakturering att ske enligt vad som följer av punkt 6 [dvs. löpande och månadsvis fakturering med 15 dagars betalningsfrist]. När Advokatbyråns uppdrag är avslutat begär Advokatbyrån utbetalning från försäkringsbolaget varigenom klienten erhåller försäkringsersättning.

Advokaterna har vidare uppgett att fakturan skickades den 1 juni 2018. B har inte uttryckt att om X var beroende av rättsskydd/rättshjälp så var hon inte advokatbyråns klient. B har endast klargjort att advokatbyrån inte fakturerar sina klienters försäkringsbolag och att fortsatt biträde i ärendet förutsatte att X löpande betalade fakturorna.

X har avslutningsvis framhållit att enligt henne har B sagt att hon inte var en klient eftersom hon saknade betalningsförmåga, vilket var det hon ursprungligen behövde hjälp med.

Ärendets handläggning

En prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 13 december 2018 att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden och att förelägga advokaterna att svara på följande frågor.

– Är det korrekt att X upplyst om att det fanns en företagsförsäkring? 

– Vilka överväganden gjordes när det inte närmare undersöktes om denna försäkring kunde användas i uppdraget?

Advokaternas yttrande

A och B har i gemensam skrift anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att X har upplyst om att det fanns en företagsförsäkring. Försäkringen omfattade verksamhet i X:s enskilda firma ”X z”. Eftersom inget av de krav som framställts mot X (uppsägning av nyttjanderätt till bostaden, bättre rätt till fritidsfastighet respektive bilar/exklusiva klockor samt anspråk kopplade till påstått obehöriga uttag/transaktioner i motparternas bolag) avsåg eller hade någon anknytning till z-verksamheten och då de övriga rättsliga angelägenheter som X önskade hjälp med (se tidigare skrivelser) inte heller berörde den verksamheten gjordes bedömningen att det var uteslutet att de aktuella tvistefrågorna skulle omfattas av denna företagsförsäkring. Detta klargjordes också vid samtal med X.

Den rättsskyddsanmälan som gjordes var emellertid generell såtillvida att anmälan gjordes med hänvisning till X:s allmänna försäkringsskydd hos försäkringsbolaget, där X hade både sin hemförsäkring och sin företagsförsäkring. Anmälan gjordes således inte med hänvisning till något specifikt försäkringsnummer utan till X:s personnummer.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis har advokaterna framfört att ärendet har avsett ett stort antal rättsliga angelägenheter som dessutom har varit brådskande. X har getts relevant information om fakturering och möjligheter till rättsskydd samt biträde med rättsskyddsansökan. X har inte invänt mot vilket arbete som skulle utföras eller hur det sedan har utförts. X har inte heller efterfrågat någon uppskattning av kostnaderna eller avstämning. Uppdraget har utförts under kvällar och helger samt medfört ett stort antal kontakter, bland annat omfattar korrespondensen i ärendet cirka 244 meddelanden. Uppdraget har utförts i enlighet med god advokatsed.

Ytterligare skriftväxling

X har yttrat sig över advokaternas skrivelse och anfört att hon för egen del bedömt företagsförsäkringen tillämplig då tvisten haft betydelse för hennes yrkesverksamma renommé. Vidare är det inte riktigt att X har fått information om faktureringen. X har i och för sig inte frågat om kostnaden avseende arbetet som skulle utföras, men det var eftersom hon utgick från att advokaterna skulle debitera försäkringsbolaget då inget annat sagts. I sammanhanget bör framhållas att hennes nuvarande ombud har fakturerat försäkringsbolaget för det arbete som omfattas av försäkringsskyddet. X har vidhållit att många av de mejl hon skickade har inte besvarats och att advokaterna tycks ha tillgodosett motpartens intressen mer än hennes egna.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att X i del av tvisten beviljats rättsskydd som ingått i hennes hemförsäkring. Vidare framgår att advokaterna har tillämpat ett faktureringsvillkor med innebörd att X genom delfakturering skulle betala arvode motsvarande hela det upparbetade beloppet, trots att rättsskydd hade beviljats. X har efter mottagandet av delfaktureringen avslutat uppdragsförhållandet åtminstone delvis med hänsyn till sin betalningsförmåga.

Genom tillämpningen av faktureringsvillkoret har X i praktiken gått miste om förmånen av ett effektivt rättsskydd för att tillvarata sin rätt. A och B har båda lagt ner arbete i ärendet och har haft ett gemensamt ansvar för faktureringen. Genom att tillämpa det aktuella faktureringsvillkoret i förevarande fall har de brutit mot god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför envar av A och B erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A och B i övrigt har åsidosatt god advokatsed.

Annons
Annons
Annons
Annons