search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

AI standard på storbyråerna

Verktyg baserade på artificiell intelligens är på väg att bli ett självklart redskap på de
affärsjuridiska advokatbyråerna. Det visar en undersökning som tidskriften Advokaten
genomfört.

Tidskriften Advokaten har frågat nio stora och medelstora affärsjuridiska advokatbyråer om de investerat i någon form av AI-lösning. Svaret blir ett entydigt ja. Samtliga byråer har i dag AI-verktyg i drift eller håller på att trimma in och anpassa dem till verksamheten.

Favoritverktyget bland byråerna är Luminance, ett amerikanskt analysverktyg med maskininlärning. Flera byråer har också andra program i bruk, eller på prov. Framför allt sticker de internationella byråerna White & Case och Baker McKenzie ut genom att ha fler AI-verktyg i verksamheten än de helt svenska och nordiska byråerna. En förklaring kan vara att verksamheten inom så kallad legal tech drivs från de anglosaxiska länderna, men också att det i dag finns betydligt fler engelskspråkiga verktyg än svenskspråkiga.

En advokatbyrå, Synch, arbetar med att ta fram egna AI-verktyg. Men även ett par andra advokatfirmor uppger att de har täta samarbeten med legal tech-bolag för att ta fram nya produkter.

Utbudet av AI-lösningar på marknaden bedöms i dag vara relativt gott. Flera av de tillfrågade uppger dock att verktygen än så länge är mycket begränsade i vad de kan göra och att ganska få är anpassade till den nordiska marknaden och till det svenska språket. Det krävs dessutom stora investeringar, både i pengar och i tid och arbete, för att få verktygen på plats och funktionella för den egna verksamheten.

Användningsområdet för AI-verktygen är, naturligt nog, än så länge främst delar av juridiken där stora mängder dokument och data ska gås igenom och analyseras, till exempel i samband med due diligence vid företagstransaktioner. Även processer med stora mängder material nämns, liksom patent- och varumärkesfrågor.

Här nedan presenteras alla svaren i undersökningen.

Medvverkande byråer: Delphi, Gernandt & Danielsson, Roschier, Vinge, White & Case LLP, Synch, Mannheimer Swartling, Cirio, Baker McKenzie.

Har er byrå investerat i någon form av AI-lösning som kan utföra eller effektivisera delar av era tjänster till klienterna?

Samtliga byråer svarar ja. 

Vilken/vilka lösningar har ni satsat på, och hur långt har ni kommit i implementeringen av AI-verktyget?

Delphi: Vi har utvärderat och utvärderar kontinuerligt ett antal olika AI-verktyg, varav några enklare avsedda för administrativa uppgifter såsom korrekturläsning m.m. redan används, medan andra avsedda för mer avancerat arbete och beslutsstöd (t.ex. i samband med due diligence) f.n. är under implementation. Vi bistår dessutom just nu ett legal tech-startupbolag med råd och input i samband med deras utveckling av ett helt nytt AI-verktyg för advokatbranschen. 

Gernandt & Danielsson: Luminance. För närvarande sker utbildning av medarbetare.

Roschier: Byrån har sedan 2017 använt Luminance AI främst i due diligence-relaterade uppgifter i den mån verktyget ger möjlighet. Verktyget har vissa begränsningar som styr möjligheterna för utnyttjandet i olika former av transaktioner.
Vi testar även Donna Legal AI i vissa delar av vår verksamhet. Målsättningen är att hitta fungerande redskap som effektiviserar verksamheten. Viktigt för oss är kvalitetssäkringen i klientarbetet.

Vinge: Vi har dedikerat resurser och bevakar, testar och utvärderar hela tiden såväl utveckling som olika verktyg för att stärka vår leverans gentemot klienterna. De verktyg som finns idag är inte fullt anpassade efter de behov vi ser. När AI blir ännu bättre kommer det helt klart att underlätta och effektivisera bulkarbete – och göra dessa delar av rådgivningstjänsten billigare för klienterna.

White & Case: Vi testar kontinuerligt nya lösningar, men de följande har tagit steget från test till praktiskt användande på byrån:

Lösningar för transaktioner:

 • Luminance - plattform för due diligence, som hjälper advokaten att snabbt finna nyckeldata i en transaktion.
 • Contract Companion - kraftfullt verktyg som hjälper advokaten att gå igenom avtalsutkast, genom att hitta potentiella riskområden.
 • Contract Express - marknadsledande plattform för att skapa och använda dokumentmallar.
 • LawGeex - lösning för kontraktanalys som används vid genomgång av dokument från tredjepart.

Lösningar för tvister:

 • Brainspace - avancerat AI-verktyg för analys av stora datamängder i eDoscovery/Disclosure.
 • Relativity - dokumenthanteringssystem som snabbt finner relevanta dokument och grupperar likartade dokument.
 • EDT - verktyg för att hantera internationella skiljeförfaranden och processer. 
 • Opus 2 Magnum - verktyg för att förbereda talan i processer, där olika teammedlemmar kan samarbeta (implementering pågår).

Utöver dessa ett antal AI-baserade forskningsdatabaser, däribland:

 • Bloomberg Law
 • Lexis Advance
 • Ravel
 • Lex Machina

Synch: Under förra året lanserades vårt första verktyg, Privacy Policy Check, som finns kostnadsfritt tillgängligt på nätet. Nu arbetar vi med att skapa ett verktyg för data processing-avtal, alltså reglering av överförande av personuppgifter mellan olika parter.

Mannheimer Swartling: Vi använder Luminance. Vi har också verktyg som använder den typen av teknik men har ingen generell AI som vi tillämpar på vår egen data.

Cirio: System för läsning och tolkning av avtal och andra juridiska dokument. Implementering pågår.

Baker McKenzie: För att möta framtidens efterfrågan på juridiska tjänster skapade vi för några år sedan en global innovationskommitté och en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera AI-verktyg och annan teknik. I mer än fem år har Baker McKenzie tillhandahållit AI-lösningar med hjälp av eDiscovery-plattformen Relativity. Vi utvärderar kontinuerligt utvecklingen på marknaden och kommer att fortsätta investera i verktyg som kan förbättra vår leverans gentemot klient. I nuläget används bland annat dessa AI och effektiviseringsverktyg på global nivå:

 • eBrevia – används för arbete som går ut på att analysera och kategorisera stora mängder med information, exempel due diligence.
 • Contract Companion – ett AI baserat korrekturläsningsverktyg.
 • Contract Express – automatisering av avtal.
 • Tableau – ett visualiseringsverktyg som bearbetar stora mängder data, t.ex. heat maps.
 • Relativity  – organiserar stora mängder data för insamling och överlämning av digitala bevis.

På pilotnivå inom byrån globalt finns bland annat:

 • Legatics – en plattform som förenklar digitala listor och ärendehantering i Banking-transaktioner.
 • Bryter – ett verktyg som gör att man kan automatisera expertkunskaper, utan att ha kunskap om programmering.
 • Avvoka – förenklar bl.a. processer när vi utför multinationella undersökningar.
 • Litigate – legal research och analys plattform.
 • Intellex – Machine learning och natural language processing som kan användas för att bygga upp legal knowhow databaser.

Vilka delar av arbetet bedömer ni kan utföras eller inom kort kommer att kunna utföras med hjälp av AI?

Delphi: Framförallt arbete som innebär att gå igenom och strukturera stora mängder material, hitta mönster och avvikelser och klassificera information.

Gernandt & Danielsson: Luminance är ett bra sorterings- och projektverktyg. En utmaning är att Luminance och deras konkurrenter inte har kopplingar för nedladdning till alla datarumsleverantörer. Därutöver krävs tillstånd från motparten att få ladda ned vilket inte heller är givet att man erhåller. Alldeles oavsett ovan så ser vi möjligheter att t.ex. använda verktyget i DD-processen men kanske även i andra ärenden med omfattande material som behöver sorteras. Det finns även problematik/frågor att ta ställning till utifrån ett GDPR-perspektiv innan skarp användning.

Roschier: Byrån samarbetar aktiv med aktörer på AI-marknaden för att identifiera områden där AI kan ge affärsnytta för våra klienter.

Vinge: Framförallt processer inom ramarna för ett uppdrag som involverar stora datamängder. Flera moment inom en sedvanlig M&A-process kommer säkert att på lite sikt hanteras med hjälp av AI, liksom dokumentintensiva delar av stora tvister. Utmaningen är såklart att ha tillräckligt med tillförlitlig och relevant data för att faktiskt få utväxling på en AI-lösning. Inom M&A har vi vikt av en senior jurist som aktivt arbetar med att dra på det faktum att vi hanterar väldigt stora transaktionsvolymer och med att vidareutveckla de lösningar vi testar.

White & Case LLP: De flesta av våra AI-lösningar är inriktade på rutinartade delar av verksamheten, där de kan bidra med såväl ökad kvalitet i form av ökad transparens och exakta resultat, som med kostnadseffektivitet, alltså snabbare resultat och färre jurist- och advokattimmar som läggs ner på enkla uppgifter.

Vi ser det som positivt att våra advokater och jurister därigenom kan använda sin tid till att analysera resultaten av AI-lösningarna, snarare än på själva grundarbetet. Våra lösningar faller främst inom områdena due diligence, dokumentautomation, kontraktsanalys och dokumentgranskning.

Synch: Ganska mycket, särskilt om man i AI också räknar in ren automation. Det finns väldigt mycket repetitiva uppgifter som vi gör, som kan förenklas.

Mannheimer Swartling: AI lämpar sig för arbetsuppgifter där man kan berätta vad som är ett positivt eller negativt resultat. Det gör vissa juridiska områden sämre lämpade.

AI kan visa exempel och analysera stora mängder data. Områden där detta är användbart är bl. a. patent- och varumärkesfrågor där det går att analysera mycket större mängder material, samt när vi behöver granska stora mängder avtal exempelvis inom M&A.

Cirio: Effektiviserad due diligence och andra ärenden där stora mängder dokument behöver gå igenom och informationen struktureras.

Baker McKenzie: I dagsläge används AI-verktygen främst inom områden där stora mängder av information ska granskas och struktureras, t ex vid due diligence eller ediscovery. AI kan på dessa områden bidra med automatisering av insamlandet av information, kategoriseringen av denna samt strukturera upp informationen genom visualisering.

Genom att använda AI verktyg till rutinartade uppgifter frigörs tid som kan läggas på svårare bedömningsfrågor och därmed bidra till bättre resultat och kostnadseffektivitet för våra klienter.

Vår digitala verktygslåda utvärderas och utvecklas ständigt. Nya verktyg tillkommer och äldre byts ut kontinuerligt.

Hur är tillgången på AI-tjänster anpassade för advokatverksamhet på marknaden?

Delphi: Det finns en mängd företag som fokuserar särskilt på advokatbranschen och utbudet ökar ständigt. Dels tillkommer helt nya leverantörer, dels satsar redan befintliga leverantörer på nya tillämpningsområden för sin teknologi. Dock är samtliga tjänster på marknaden fortfarande relativt ”smala” och specialiserade tillämpningar av AI.

Gernandt & Danielsson: Då det utöver Luminance finns flera alternativ på marknaden såsom Kira och Ross så får man väl säga att tillgången är god.

Roschier: Utbudet har ökat explosionsartat de senaste åren, men fortfarande är det mest punktlösningar, som sällan stöder eller effektiverar en hel process. Lösningarna är för tillfället inte byggda eller anpassade för den nordiska marknaden eller språklandskapet, det är ofta mera fokus på de stora språken som engelska och spanska.

Vinge: Utveckling av AI-tjänster för advokatverksamhet har kommit igång och det finns allt fler tjänster att tillgå. Dock är det fortfarande en del utveckling som krävs för att det ska kunna implementeras direkt och ge önskad effekt.

Med det sagt är det viktigt att följa marknaden och hela tiden testa.  Utvecklingen går väldigt fort, och redan för flera år sedan utsåg vi en Chief Innovation Officer med uppdraget att proaktivt följa denna.

White & Case LLP: Det finns en mängd tekniska lösningar från både nya och mer traditionella företag. De flesta är inriktade på tydliga juridiska områden som eDiscovery, due diligence, kontraktsanalys, GDPR och liknande. Många av lösningarna kräver inledningsvis avsevärda investeringar och stora satsningar och mycket tester för att säkra att lösningarna verkligen är färdiga att användas i klientarbetet. I testandet ingår också att undersöka prejudikat, funktion i olika jurisdiktioner, språkliga begränsningar etc., liksom tekniska frågor, som hur de kan integreras med befintliga system på byrån, som dokumenthanteringssystem, sökningar och kunskapsbanker.

Synch: Det finns några verktyg på den svenska marknaden, men vi har valt att istället utveckla våra egna redskap.

Mannheimer Swartling: De allra flesta verktyg som finns på marknaden i dag innehåller egentligen inte så mycket riktig artificiell intelligens, men tillgången till olika typer av högteknologiska verktyg är relativt god.

Cirio: Marknaden verkar vara på väg att bli god.

Baker McKenzie: Utbudet har ökat på senare år men många verktyg innehåller ofta inte så mycket AI som de hävdar. Flera av de mer avancerade branschanpassade verktygen befinner sig fortfarande i uppstartsfasen och behöver fortsätta att utvecklas. Nuvarande verktyg är främst inriktade på dokumentgranskning, kontraktanalys och korrekturläsning. Marknaden utökas kontinuerligt med nya produkter från både etablerade och nya leverantörer. Utvecklingen går snabbt och Baker McKenzie har en "Machine Learning Task Force" som aktivt utvärderar verktyg som kan vara av intresse för vår verksamhet.

För Baker McKenzie handlar dock innovation om mycket mer än teknologi. Våra innovationsplaner inkluderar även arbete med att förbättra våra befintliga processer och resurser som Legal Project Management och att vidareutveckla våra globala service centers.

 

 

 

Annons
Annons