search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Utredningsförslag kan täppa till lucka i lagen

Reglerna om beslag är otidsenliga och tar fasta på fysiska föremål snarare än information. Ett utredningsförslag för att ändra det har dock blivit liggande på Justitiedepartementet.

Dagens regelsystem, som finns i rättegångsbalken, innehåller inga särskilda regler om husrannsakan i datorer och andra liknande informationsbärare. Inte heller finns det regler som tar sikte på beslag av elektroniskt lagrad information.

För två år sedan, 2017, lämnade Beslagsutredningen över sitt betänkande på en mer tidsenlig lagstiftning. Utredningen föreslog bland annat införandet av ett nytt tvångsmedel, kopiering, för att säkra information som ett alternativ till beslag.

Kopiering bedöms som mindre ingripande för den drabbade än ett beslag, eftersom denne då får behålla sina datorer och telefoner. Kopieringen ska dock kunna prövas av domstol, vilket ökar rättssäkerheten. Förslaget om kopiering skulle därmed kunna täppa till den lucka i lagen, som vissa advokater upplevt att åklagare i dag utnyttjar.

Det är, enligt Beslagsutredningen, klart att reglerna om beslagsförbud gäller även för elektronisk kommunikation. Spegling eller annan kopiering av materialet får här inte användas för att kringgå reglerna om beslagsförbud, påpekar utredningen. Reglerna om beslagsförbud bör därför också göras tillämpliga i fråga om det nya tvångsmedlet kopiering. Material som inte får tas i beslag på grund av att det råder beslagsförbud får då inte heller kopieras.

Utredningen konstaterar i betänkandet att ­kopiering, spegling, av stora datamängder har både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att man kan förhindra att materialet förändras, vilket annars lätt sker så snart någon öppnar en fil. En nackdel är dock enligt utredningen att ”kopian ofta innehåller en stor mängd överflödig information, som kan vara integritetskänslig för den enskilde”.

Beslagsutredningen föreslog också att det ska införas en möjlighet att på distans undersöka och kopiera information som har lagrats externt, i stället för lokalt i en dator, och att förbudet mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag avskaffas.

Beslagsutredningens betänkande har remissbehandlats. Några lagförslag har den dock inte resulterat i ännu. Enligt Justitiedepartementet bereds förslagen nu inom departementet. Någon tidsplan för beredningen finns i dagsläget inte.

Säkrande av information genom beslag och kopiering (SOU 2017:100)

Ulrika Öster
Annons
Annons