search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tredjemansrevisioner: domstolen bromsade fiskafänge

En dom från Högsta förvaltnings­domstolen tydliggjorde skyddet för advokat­sekretessen.

Omkring 2010 och ett par år framåt diskuterades Skatteverkets möjligheter att söka information om andra än de som faktiskt revideras mycket bland advokater. Skatteverket kritiserades för så kallade fishing expeditions, där man letade allmänt efter material utan att ha några faktiska misstankar som grund.

Tredjemansrevision innebär att Skatteverket har möjlighet att samla in uppgifter från företag om enskilda, och alltså att kontrollera någon annan än den som revideras. Tredjemansrevisionen avskaffades år 1994 på förslag av Rättssäkerhetskommittén, men återinfördes 1997.

Advokatsamfundet och många enskilda advokater befarade att Skatteverket i sin revisionsiver skulle komma över material som skyddas av advokatsekretess. Anne Ramberg sa vid ett seminarium om frågorna i februari 2011 att ”advokatsekretessen blir ren fiktion, om man kan komma runt den med fiskeexpeditioner och komma åt information som advokaten själv aldrig skulle få lämna ut enligt lag och andra regler”.

Konflikten mellan Skatteverkets metoder och advokatsekretessen blev tydlig i ett uppmärksammat rättsfall där Skatteverket uppmanat banken SEB att lämna ut uppgifter om samtliga transaktioner på klientmedelskonton år 2005, totalt ungefär 900 konton. Knappt hälften av kunderna var advokatbyråer.

SEB nekade att lämna ut uppgifterna, bland annat med hänvisning till advokatsekretessen. Skatteverket förelade då banken vid vite att lämna ut dem, och gick till domstol för att få vitet utdömt.

SEB överklagade, men både länsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje. Enligt kammarrätten hindrade varken banksekretessen eller advokatsekretessen att banken skulle lämna ut uppgifterna till Skatteverket.

Högsta förvaltningsdomstolen kom dock till en helt annan slutsats än underinstanserna, och konstaterade att Skatteverkets beslut om generell tredjemansrevision var oproportionerligt. I domen tog HFD särskilt upp vikten av att den enskilde har möjlighet att söka råd och biträde i skydd av advokaters tystnadsplikt.

Advokat Peter Nordquist, ombud för SEB, var glad över domen, och sa i en intervju i tidskriften Advokaten: ”Det här är en oerhört viktig dom för hela advokatkåren. Den visar att Skatteverket inte har den oinskränkta rätt att få ut handlingar och uppgifter som verket i processen hävdade att man har.”

Ulrika Öster
Annons
Annons