search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att närvara vid förhandlingar i domstolarna genom videokonferens. Det föreslår regeringen i en proposition.

Närvaro via videokonferens kan exempelvis vara aktuellt då någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar.

Regeringen föreslår även att åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rättens ordförande ska inte bara kunna utvisa störande åhörare från rättssalen utan även avvisa dem helt från domstolsbyggnaden.

Det införs också en möjlighet att utvisa eller avvisa en person som utsätter en målsägande eller ett vittne för påtryckningar.

Fler ska också omfattas av domstolarnas säkerhetskon­t­roller, däribland biträdande jurister vid advokatbyråer. Advokater ska vara fortsatt undantagna.

Förbudet mot att fotografera i rättssalen utvidgas så att det även omfattar fotografering in i rättssalen genom exempelvis en öppen dörr eller ett fönster. Straffet för brott mot fotograferingsförbudet höjs från penningböter till böter eller fängelse i högst sex månader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol