search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2018/1678 Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

R-2018/2427 Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga ­företag

R-2019/0025 Betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60)

R-2019/0332 Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

R-2019/0043 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons