search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen backar om att låta åklagare utse försvarare

Regeringen backar om det hårt kritiserade förslaget att låta åklagare utse försvarare under kvällar och nätter. Domstolsverket utreder i stället ett joursystem för domstolarna.

I slutet av januari kom regeringens förslag om stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade. I propositionen, som har sin grund i ett EU-direktiv, föreslogs bland annat att åklagare skulle ges rätt att tillfälligt förordna försvarare under kvällar och nätter när domstolarna är obemannade.

Förslaget mötte hård kritik från såväl åklagare och advokater som från den politiska oppositionen. Många pekade på det olämpliga i att åklagaren som är part i målet ska ges rollen att utse advokat till motparten.

Den massiva kritiken fick uppenbarligen regeringen att backa. I mars lämnades ett uppdrag till Domstolsverket att utreda en annan ordning där domstolarna ska kunna utse försvarare även under nätterna.

 

domstolsverket ska enligt direktivet ”lämna förslag på en rättssäker och resurseffektiv ordning för utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare vid tingsrätterna”. I uppdraget ingår bland annat att se över hur många beredskapsområden som behövs för att klara uppdraget, vilken personal som krävs och vilket verksamhetsstöd som i övrigt fordras.

Domstolarna har redan i dag ett system med helgberedskap under veckoslut och storhelger, baserat på 25 beredskapsområden i landet. Normalt finns en domare inom varje beredskapsområde tillgänglig under helgerna för att bland annat avgöra häktningsärenden och för att förordna offentliga försvarare.

Domstolsverket ska redovisa sin utredning senast den 2 maj i år.