search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Lästips

Specialstraffrätt : en kommentar
Författare: Petter Asp, Mattias Larsson, Mari-Ann Roos, Josef Zila, Kazimir Åberg
Förlag: Karnov Group

Boken innehåller Lexinokommentarerna till de specialstraffrättsliga lagarna om trafikbrott, smuggling, narkotikabrott och skattebrott. I övrigt behandlas även finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om penningtvätt. Detta är den första mer omfattande kommentaren som samlar de specialstraffrättsliga områdena i en volym. Fokus för Karnovs Lexinokommentarer ligger på praktisk tillämpning av lagarna.

Praktisk process
Författare: Roberth Nordh
Förlag: Iustus

Bokserien Praktisk process som omfattar åtta böcker behandlar ett antal centrala processrättsliga frågor, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, tvångsmedel, domens rättskraft osv. De olika delarna har tidigare kommit ut vid olika tidpunkter, vissa delar har kommit ut i nya upplagor medan andra delar inte varit föremål för någon uppdatering. Nu har hela serien genomarbetats och samtliga åtta delar utkommer nu samtidigt i nya upplagor. 

ECPIL, vol. 3, Rome II Regulation, Ulrich Magnus, Peter Mankowsk, red., Verlag Otto Schmidt, 2019

Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser tillämpas sedan den 11 januari 2009 i samtliga medlemsstater utom Danmark. Denna omfattande kommentar till förordningen är den tredje volymen i serien ”European commentaries on private international law”. Författare är jurister från ett flertal europeiska länder.

I samma serie har tidigare givits ut kommentarer till Rome I Regulation med lagvalsregler för avtal på privaträttens område, Brussels Ibis Regulation (2012 års Bryssel I-förordning) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och Brussels IIbis Regulation (Bryssel IIa-förordningen) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

 

Skriftserie: Akademien för insolvensrätt

2016 bildades Akademien för insolvensrätt vid Karlstads universitet, med syfte att utveckla och stärka forskning, utbildning och tvärvetenskaplig samverkan kring området insolvensrätt. Akademiens skriftserie som inrättades år 2017 utkommer med två böcker per år. Den andra, nyligen utkomna, boken i skriftserien behandlar borgenärsskyddsreglerna i såväl 25 kap. aktiebolagslagen som det skatterättsliga ställföreträdaransvaret i 59 kap. skatteförfarandelagen. I boken beskrivs gällande rätt och den kritik som framförts mot båda regelverken. Boken avslutas med förslag till reformer på området. Bolagsledningens ansvar vid kapitalbrist och insolvens av Marie Karlsson-Tuula, Handelshögskolan vid Karlstad universitet.

Avhandling: Lokala ordningsföreskrifter av Rickard ­Dunker, Stockholms universitet

Rickard Dunker disputerade den 25 januari på en avhandling om lokala ordningsförskrifter, det vill säga sådana föreskrifter kommuner och länsstyrelser har rätt att besluta om och som styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. De lokala ordningsföreskrifternas roll i rättsordningen analyseras och lösningar förs fram på de många problem och brister som finns med systemet. Ett av förslagen är att de lokala ordningsföreskrifterna avskaffas helt och ersätts med riksgemensamma regler i lag, exempelvis i ordningslagen. Liknande reformer genomfördes i Finland 2003.

69 anledningar att bli advokat

Juristerna Azra Osmancevic och Evelina Anttila har skrivit boken ”69 anledningar att bli advokat” som gavs ut hösten 2018. De har intervjuat 69 advokater – verksamma på både små och stora byråer inom olika rättsområden och i olika delar av landet – som bland annat delar med sig av speciella händelser och upplevelser från sitt yrkesliv, varför man valde att bli just advokat och tankar kring vad som utmärker en skicklig advokat. Några av de som medverkar i boken är Thomas Bodström, Ulrika Borg, Mia Edwall Insulander, Johan Eriksson, Björn Hurtig, Jens Lapidus och Anne Ramberg. Boken är utgiven på Vulkan Media och beställs direkt av författarna.

Annons
Annons