search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag dras tillbaka efter Lagrådets kritik

Lagrådet avstyrkte regeringens förslag om att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer. Regeringen uppger att förslaget dras tillbaka för att omarbetas.

I slutet av februari överlämnade regeringen sitt förslag att göra det straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet till Lagrådet för granskning.

Lagförslaget innebär införande av två nya brott: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation.

Regeringen vill också göra det straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att delta i en terroristorganisations verksamhet, och att finansiera deltagande.

Lagrådet säger dock nej till förslagen, som man anser är oförenliga med den grundlagsskyddade föreningsfriheten och gör föreningsfrihetens utsträckning beroende av vanlig lag.

 

i sitt yttrande skriver Lagrådet att förslaget ”vilar på premissen att grundlagsskyddet för föreningsfriheten inte omfattar olovlig verksamhet. Lagrådets bedömning kan sammanfattas enligt följande. Enligt regeringsformens ordalydelse begränsas inte grundlagsskyddet för föreningsfriheten till att enbart avse lovlig verksamhet. En sådan tolkning riskerar dessutom att göra grundlagsskyddet illusoriskt eftersom det kan ändras genom vanlig lag.”

En vecka efter Lagrådets sågning meddelade regeringen att förslaget tillfälligt dras tillbaka för att omarbetas. ”Man kan inte gå fram med lagstiftning som bedöms strida mot regeringsformen. Då kommer domstolar inte döma efter de lagarna” säger justitieminister Morgan Johansson till Ekot.

Advokatsamfundet kritiserade ­förslagen redan när de lades fram i en departementspromemoria 2017. I ett blogginlägg ­pekar generalsekreterare Anne Ramberg på problemen att finna en enhetlig definition av terrorism och terroristorganisation, vilket gör att förslagen brister i rättssäkerhet.

Annons
Annons