search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det finns mer att göra vid sexualbrottsutredningar

Mycket fungerar bra, men mer finns att göra vid utredningen av sexualbrott och brott i nära relationer.

Det visar Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens gemensamma tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda.

Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare, och visar att poliser och åklagare som tagit till sig det metodstöd som finns på området genomgående lyckas bättre med att lagföra personer misstänkta för relations- och sexualbrott. Rapporten pekar också på att stöd och uttalat intresse från kammar- och polisledning för brottstyperna och kvaliteten i utredningsresultatet är av avgörande betydelse. För att lyckas behöver polis- och kammarledning göra samma prioriteringar, tillskjuta resurser och ha en bra samverkan.