search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokaten agerade ”skrivbiträde”– möjliggjorde bolagsplundring

När advokaten biträdde vid en aktieöverlåtelse upprättade han, utan att kontrollera uppgifter han hade fått, handlingar som möjliggjorde bolagsplundring. Disciplinnämnden finner att advokaten har agerat ”skrivbiträde” och tilldelar honom varning med högsta straffavgift, 50 000 kronor.

En advokat på en större affärsjuridisk advokatbyrå biträdde ett svenskt aktiebolag när det köpte ett annat svenskt aktiebolag av ett bolag registrerat på kanal­ön Jersey. Säljarbolagets huvud­ägare var ett annat Jerseyregistrerat bolag – som även ägde en ”praktisk majoritet” av aktierna i köparbolaget. De två Jerseyregistrerade bolagen kontrollerades av en person som tidigare hade dömts för ekonomisk brottslighet.

När advokaten antog uppdraget för köparbolaget hade han redan uppdrag för säljarbolaget och för det andra Jerseyregistrerade bolaget, som alltså ägde cirka 30 procent av både köparbolaget och säljarbolaget.

Advokaten skrev 2013 ett aktie­överlåtelseavtal och ett depositionsavtal som möjliggjorde att köparbolaget betalade 50 miljoner kronor i förskott för aktierna. Senare visade det sig att det köpta bolaget var värdelöst. Det framkom också senare att förskottsbetalningen inte hade gått till säljarbolaget utan direkt till dess huvudägare och omgående hade fördelats vidare till huvudägarens fordringsägare.

När köparbolagets revisor ställde frågor till köparbolagets styrelse om avtalen och förskottsbetalningen skrev ­advokaten också ett utlåtande till styrelsen med svar på frågorna.

Två av styrelseledamöterna i köparbolaget dömdes senare till fängelse i två år och tre månader för trolöshet mot huvudman, grovt brott, för att de hade skadat köparbolaget genom att utan affärsmässiga skäl och utan nytta för bolaget ingå avtalet om förvärv av aktierna och förskottsbetala de 50 miljonerna.

Advokatsamfundets disciplinnämnd finner att advokaten allvarligt åsidosatte god advokatsed när han åtog sig uppdraget om aktieförvärv för köparbolaget, när han redan hade uppdrag för säljarbolaget som avsåg aktieförvärvet och dessutom uppdrag för säljarbolagets huvudägare.

Disciplinnämnden konstaterar att advokaten när han skrev aktieöverlåtelseavtalet godtog uppgifter från berörda personer och tog in dem i avtalet utan att kontrollera om de var riktiga samt att överlåtelseavtalet liksom depositionsavtalet innehåller flera underliga eller närmast obegripliga bestämmelser. Disciplinnämnden finner att advokaten genom att agera på ett sätt som närmast kan liknas vid ett skrivbiträde upprättade just de handlingar som möjliggjorde bolagsplundringen av köparbolaget. Därmed har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

När det gäller utlåtandet till bolagsstyrelsen med svar på revisorns frågor konstaterar disciplinnämnden att det har ett både felaktigt och vilseledande innehåll och att advokaten helt enkelt har återgivit det som har dikterats för honom. Också utlåtandet är ett exempel på att advokaten har agerat skrivbiträde, och även i det hänseendet har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Disciplinnämnden finner också ett antal exempel på att advokaten i e-post helt enkelt har vidarebefordrat uppgifter från andra utan att ange att det är just vidarebefordrade uppgifter. Även därigenom har han allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Dessutom har advokaten vid ett senare tillfälle vidarebefordrat ett e-postmeddelande till ­köparbolagets ombud utan att ange att han har tagit bort text ur originalmeddelandet som hän­visade till instruktioner från den person som kontrollerade de två Jerseyregistrerade bolagen. Därigenom har meddelandet fått ett missvisande innehåll. Genom det agerandet har advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Advokaten framförde vid ett senare tillfälle ett erbjudande till köparbolagets ombud – en annan advokat – om samarbete, men villkorade samarbetet med att köparbolaget ”definitivt frånfaller alla eventuella anspråk” mot advokaten och hans advokatbyrå. Disciplinnämnden konstaterar att advokaten även genom detta allvarligt har åsidosatt god advokatsed.

Sammanfattningsvis finner disciplinnämnden det styrkt att advokaten allvarligt har åsidosatt god advokatsed på flera sätt. Men disciplinnämnden gör bedömningen att omständigheterna inte bör anses synnerligen försvårande, och att advokaten därför inte ska uteslutas ur Advokatsamfundet.

Vid sin bedömning har disciplinnämnden beaktat att advokatens ageranden ligger sex år tillbaka i tiden, att han efter det har varit verksam som advokat utan att några anmärkningar har riktats mot honom och att han tydligt har givit uttryck för att han förstår att agerandet har varit oacceptabelt ur advokatetisk synpunkt.

Disciplinnämnden tilldelar advokaten varning med högsta möjliga straffavgift, 50 000 kronor.

Magnus Andersson
Annons
Annons