search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Förslag om hårdare regler vid barnsexbrott
Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni. Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges Radios Ekot den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen. Även Justitiekanslern och Justitieombudsmannen har i sina remissvar sagt nej till förslaget.

Får inte överklaga nekat målsägandebiträde
Högsta domstolen slog i januari fast att åklagaren inte har rätt att överklaga tingsrättens beslut att avslå begäran om ett målsägandebiträde. HD finner att åklagaren inte är part i den frågan och att åklagaren inte har någon självständig klagorätt av något annat skäl. HD konstaterar att åklagaren är skyldig att anmäla behovet av ett målsägandebiträde till domstolen och att åklagarens ansvar för att bevaka målägandens situation kan motivera att åklagaren informerar målsäganden om möjligheten att överklaga ett avslagsbeslut. Anmälningsskyldigheten leder dock inte till att åklagaren ska betraktas som part i den frågan.
Högsta domstolens beslut den 29 januari 2019 i mål nr Ö 5456-18

Sverige förlänger inre gränskontroller
Regeringen beslutade i februari att förlänga gränskontroller vid inre gräns i ytterligare tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Ny enkät om sexuella trakasserier utskickad
För drygt ett år sedan genomförde Advokatsamfundet en undersökning bland samtliga kvinnliga advokater och biträdande jurister som syftade till att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier och liknande på advokatbyråer.

Nu, omkring ett år senare, följer Advokatsamfundet upp undersökningen med en ny enkät. Syftet är att få en uppfattning om hur det ser ut i dag och vilka förändringar som har skett. Enkäten, som nu också innehåller frågor om kränkande särbehandling, har skickats ut till samtliga advokater och biträdande jurister, såväl kvinnliga som manliga.

MÖD beviljar resning i mål om gymnasielagen
Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen.

I de aktuella målen hade ­migrationsdomstolen sagt nej till uppehållstillstånd, med hänvisning till att de sökande måste styrka sin identitet. Migrations­överdomstolen har sedan klargjort att det inte finns något hinder att tillämpa det sänkta beviskravet rörande identitet och att beredningskravet i lagstiftningsärendet uppfyllts. Migrationsdomstolens beslut grundar sig därmed på sådan felaktig rättstillämpning som utgör grund för resning.

5 000 uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen
11 745 ungdomar ansökte i fjol om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått bifall, uppger Migrationsverket. De ungdomar som har fått bifall på sin ansökan har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning om de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.

Kravbrev för fildelning var inte olagligt
Den danska advokatbyrå som skickade ut kravbrev till ett stort antal personer som uppgavs ha ägnat sig åt olaglig fildelning gjorde sig inte skyldig till olaglig inkassoverksamhet. Advokatbyrån företräder ett antal rättighetsinnehavare inom film- och musikbranschen. I breven uppmanades de föregivna fildelarna att betala 4 500 kronor för sitt intrång, annars skulle advokatbyrån driva frågan i domstol. Datainspektionen, DI, fick många frågor om breven och har nu utrett om de är att betrakta som inkassobrev, något som måste följa särskilda lagar och kräver tillstånd. DI finner dock att breven inte är att betrakta som inkassoåtgärder.
Källa: Dagens juridik

Stora skillnader när nätbrott utreds
Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen på uppdrag av Ecpat Sverige. Utöver grundläggande kunskap hos den enskilde åklagaren så visar både studien och aktuella rättsfall att åklagares personliga kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande roll för fallets utgång.

Fler unga lagöverträdare får testa snabbförfarande
Försöket med en snabbare lagföring för unga lagöverträdare utvidgas till att också omfatta unga lag­överträdare under 18 år. Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Målsättningen är att vissa brott som begås av unga ska kunna lagföras inom tio veckor.

Försöket inleds i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby och ska därefter utvidgas så att det senast den 1 januari 2020 omfattar hela norra Stockholm.

Mannheimer Swartling etablerar Innovation Lab
Advokatbyrån Mannheimer Swartling har skapat en egen affärsenhet för att hantera sitt innovationsarbete och driva utvecklingen kring hur framtidens juridiska rådgivning kommer att se ut, MSA Innovation Lab.

Enheten ska bland annat ge stöd till nya företag inom legal tech, samarbeta med ledande forskare inom digitalisering, bedriva egen utveckling av digitala applikationer som effektiviserar rådgivningen till byråns klienter samt utveckla och tillhandahålla digitala plattformar till vilka byråns klienter har tillgång.

MSA Innovation Lab leds av Elisabet Dahlman Löfgren.

ICC Sverige lovar ökad transparens
Skiljedomar från ICC Sverige kan bli offentliga efter två år, om inte någon av parterna eller båda parterna motsätter sig detta. Det är en av nyheterna när Internationella Handelskammarens skiljedomstol presenterar sina framtidsplaner. Från och med juli i år kommer dessutom mer information om pågående skiljeförfaranden att publiceras på ICC:s hemsida.

Planerna är en del i en strävan efter ökad transparens i skiljeförfarandena. En annan nyhet vid ICC Sverige är kopplad till investeringstvister, där nominerade skiljemän nu uppmanas redogöra för samtliga investeringstvister de tidigare varit delaktiga i.

Över 8 900 incidenter rapporterade i Norden
Över 8 900 fall av personuppgiftsincidenter har rapporterats i de nordiska länderna sedan EU:s dataskyddsföroordning GDPR började tillämpas i maj 2018.

Totalt har över 59 000 överträdelser inrapporterats, av både offentliga och privata organisationer, i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det framkommer i rapporten GDPR Data Breach survey från den globala advokatbyrån DLA Piper.

Annons
Annons