search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet: Åklagare bör inte förordna försvarare

Regeringen planerar nu för stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade. Positivt, anser Advokatsamfundet, som dock säger bestämt nej till förslaget om att åklagare tillfälligt ska förordna försvarare.

Regeringen la i slutet av januari fram ett förslag om stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade.

I propositionen föreslås att åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter när domstolarna är stängda. Detta förslag sa Advokatsamfundet nej till i sitt remissvar till den utredning som föregick propositionen (Ds 2017:53).

Advokatsamfundet pekade på att förslaget innebär ett avsteg från den normala ordningen att det alltid är domstol som förordnar offentlig försvarare. Det är, menade Advokatsamfundet, principiellt olämpligt att åklagaren som är part i målet ska ges denna roll.

Även åklagare har riktat kritik mot regeringens förslag. Emma Berge, ordförande för Saco-S vid Åklagarmyndigheten, skriver i en debattartikel på webbplatsen Dagens juridik den 15 februari att åklagare inte är rättsväsendets allt-i-allo, och att förslaget riskerar att ”urholka vår rättsstat och förtroendet för rättsväsendet”.

Advokatsamfundet var i övrigt positivt till de förslag som presenterades i promemorian.

I lagförslaget klargörs också att rätten till offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en nordisk eller europeisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande görs till en annan stat.

Propositionen har sin grund i ett EU-direktiv. Direktivet är det femte steget i en färdplan för arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål, som EU enades om under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Ulrika Öster

Annons
Annons