search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HFD: Förhandsbesked till offentligt biträde gäller även i överinstansen

Ett positivt förhandsbesked av en underinstans om merkostnader för ett offentligt biträde är bindande även under den fortsatta handläggningen i en överinstans. Det fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut i januari.

Ett offentligt biträde som har sin verksamhet långt ifrån den ort där målet eller ärendet huvudsakligen hanterats får ersättning för merkostnader på grund av avståndet bara om det finns särskilda skäl. Domstolen kan lämna förhandsbesked i frågan om merkostnaderna. Ett positivt förhandsbesked är bindande.

I det aktuella beslutet hade kammarrätten nekat ett offentligt biträde ersättning för merkostnaderna trots att förvaltningsrätten tidigare gett ett positivt förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att förvaltningsrättens beslut i frågan var bindande även i högre instans.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den16 januari 2019 i mål nr 6335-17

Annons
Annons