search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rapporteringsskyldighet sågas av flera experter

Skatterådgivare bör bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket, anser en utredning. Men flera experter i utredningen, bland annat Advokatsamfundets representant, säger helt nej till förslagen.

I mitten av januari överlämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare sitt betänkande till Finansdepartementet.

Utredningen föreslår att bland andra skatterådgivare ska vara skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller. Syftet är att förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Rapporteringsskyldigheten omfattar både inhemska och gränsöverskridande arrangemang.

Fyra av utredningens experter, däribland advokaten Börje Leidhammar, riktar i ett särskilt yttrande hård kritik mot förslagen i betänkandet. Enligt dessa riskerar förslagen att skapa merarbete och ökade kostnader för näringslivet. De anser dessutom att de föreslagna sanktionerna är oproportionerliga.

”Införandet av en sådan informationsskyldighet som föreslås föranleder inte bara en mycket betydande administrativ börda utan, enligt vår bestämda uppfattning, även en ökad rätts­osäkerhet” skriver experterna i sitt yttrande.

De konstaterar också att utredningen inte lyckats fastställa hur stort det aktuella skattebortfallet är ”eller hur stor del av ett sådant som kan förväntas kunna åtgärdas med en sådan rapporteringsplikt”.

Utredningen ska nu remissbehandlas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet
(SOU 2018:91)

Ulrika Öster

Annons
Annons