search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2018/1755 Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)

R-2018/2107 Betänkandet Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

R-2018/2240 Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

R-2018/2515 Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

R-2019/0027 Promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

R-2019/0029 Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k. e-handelspaketet)

R-2019/0032 Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret

R-2019/0101 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

R-2019/0141 Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Annons
Annons