search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Intern PM om försvarare får hård advokatkritik

Ett internt dokument från Ekobrottsmyndigheten har väckt starka känslor hos advokaterna. I dokumentet rekommenderas ekobrottsåklagare bland annat att motverka ”oönskad processföring” från försvarare genom att påstå att försvararen gjort sig skyldig till försumlighet. 

Ekobrottsmyndighetens (EBM) interna promemoria Om ersättning till försvarare i samband med rättegång syftar till att ge åklagare stöd vid yttranden över kostnadsräkningar. En annan avsikt tycks vara att förmedla till åklagare hur de kan förmå försvarare att inte störa den önskade lagföringen från EBM:s sida.

I dokumentet beskrivs bland annat ”vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka ­oönskat beteende från försvarare”. Enligt EBM:s dokument händer det nämligen att ”försvarare agerar på ett sådant sätt att ­processen försvåras”. EBM konstaterar att detta ”inverkar … menligt på lagföringen” och att ”det är angeläget att kunna ­motverka icke önskvärda processuella hanteringar från försvarare”.

Dokumentet ger också förslag på hur ekoåklagaren kan agera för att uppnå detta genom att påstå att försvararen har agerat försumligt: ”Ett sätt att motverka det har visat sig vara att påstå försumlighet vid utövandet av försvararuppdraget, vilket kan medföra avdrag på ersättningen från staten (och dessutom ersättningsskyldighet under vissa förutsättningar).”

Formuleringarna har väckt starka reaktioner hos advokater som läst dem. I ett blogginlägg den 7 februari kallar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg dokumentet ”en verklighetsfrämmande och skrämmande läsning”.

Ramberg konstaterar att om offentliga försvarare riskerar att inte få ersättning för utfört arbete, kan det leda till att advokaterna inte lägger ner den tid som krävs för att tillvarata klientens intresse. Det kan få till följd att den misstänkte inte åtnjuter den rättssäkerhet som han eller hon har rätt till i en rättsstat.

Anne Ramberg skriver vidare att Ekobrottsmyndighetens dokument avslöjar en syn på advokatrollen och rättssäkerheten som hon inte hade förväntat sig att finna hos en brottsbekämpande myndighet i Sverige, och menar att rätten till en rättvis rättegång inte synes vara ett koncept som EBM uppskattar.

Hon avslutar sitt blogginlägg: ”Jag utgår ifrån att myndigheten reviderar dokumentet och därvid anlägger ett synsätt som bättre överensstämmer med rättsstatens principer, som dessa kommer till uttryck i konventioner, lag och praxis. Det handlar dessvärre inte bara om innehållet i ett dokument. Det handlar om en osund och för varje rättsstat främmande kultur som måste ändras. Den nu aktuella promemorian hör bäst hemma i papperskorgen.”

I ett brev till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo om dokumentet framhöll Anne Ramberg att dokumentet ”uppvisar allvarliga brister när det gäller kvalitet och förståelse för grundläggande rättssäkerhetsprinciper, brottmålsprocessen och synen på försvararrollen”.

Anne Ramberg skriver vidare att hon utgår från att generaldirektören tar avstånd från innehållet och upphäver de riktlinjer som uttrycks.

Som en reaktion på Anne Rambergs brev meddelade EBM:s generaldirektör Monica Rodrigo att hon omedelbart avsåg att se till att en översyn görs av dokumentet.

Åklagares granskning av ersättningen till försvarare

Ekobrottmål är ofta stora och långvariga, och innehåller ett komplext och stort förundersökningsmaterial. Försvararnas kostnadsräkningar uppgår därmed ofta till höga belopp. Enligt 1 § förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m. ska åklagaren yttra sig om offentlig försvarare yrkat ersättning av allmänna medel med minst 100 000 kr.

Ekobrottsmyndigheten Aktuella rättsfrågor ARF 2019:1

Magnus Andersson, Ulrika Öster

Annons
Annons