search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Ahlström, Kristina: Anställning vid en statlig myndighet : anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut (2. uppl. Norstedts juridik. 251 s.)

Andersson, Jeanette: Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement (Örebro universitet. 2018. 450 s. Örebro Studies in Law ; 8. Diss. Örebros universitet)

Asp, Petter: Texter om, och omkring, straffrätten (Iustus. 879 s.)

Axberger, Hans-Gunnar: Att skapa en mänsklig rättighet : analys av en dom i Europadomstolen (Rättsfonden. 207 s. Våra rättigheter ; 6)

Davis, Richard: Tritton on intellectual property in Europe / Richard Davis, Tomas St Quintin, Guy Tritton (5. ed. London : Sweet & Maxwell. 1421 s.)

Dunker, Rickard: Lokala ordningsföreskrifter (Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2019. 305 s. Diss. Stockholms universitet, 2019)

Heuman, Lars: Metoder för rättstillämpning och lagtolkning : generaliseringar, logik och argumentation (Jure. 463 s.)

Lysén, Göran: Rights to territory : the case of the United Nations : the matters of disposition, administration and possession (Iustus. 227 s. Studies in international law ; 20)

Mallmén, Anders: Lagen om ekonomiska föreningar : en kommentar / Anders Mallmén, Sten Andersson och Bo Thorstorp (5. uppl. Norstedts juridik. 718 s. Gula biblioteket)

Nørgaard, Irene: Arveret / Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen, Eva Naur (7. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 423 s.)

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / redaktör Yvette Lind (Iustus. 228 s.)

Sarnecki, Jerzy: Brottsligheten och samhället (2. uppl. Studentlitteratur. 210 s.)

Scott, Matthew: Refugee status determination in the context of natural disasters and climate change : a human rights-based approach (Faculty of Law, Lund University. 395 s. Diss. Lunds universitet)

Suum cuique tribuere : legal contexts, judicial archetypes and deep-structures regarding courts of appeal and judiciaries from early modern to late modern Europe / Kjell A Modéer & Martin Sunnqvist, eds. (Institutet för rättshistorisk forskning. 320 s. Rättshistoriska studier ; 27)

Svernlöv, Carl: Juridisk engelska : modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska exempel (4. uppl. Norstedts juridik, 2019. 288 s.)

Theory and practice of the European Convention on Human Rights / edited by Pieter Van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn and Leo Zwaak (5. ed. Cambridge : Intersentia. 1230 s.)

Tottie, Lars: Äktenskapsbalken : en kommentar / Lars Tottie, Örjan Teleman (3. uppl. Norstedts juridik. 562 s. Blå biblioteket)

Åhman, Joachim: Statsansvaret i världshandeln : en studie av förhållandet mellan statsansvarsrätten och WTO-rätten (Uppsala. 151 s.)

Annons
Annons