search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Vad händer vid konkurs?
Författare: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén
Förlag: Norstedts juridik
En praktiskt upplagd genomgång över konkursärendets olika skeden, hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Boken beskriver vem som kan ansöka om konkurs, vad som krävs för att man ska kunna försättas i konkurs, domstolens handläggning av ärendet och hur en konkurs avslutas. Särskilda kapitel lyfter fram borgenärens och gäldenärens möjligheter att själv påverka handläggningen. Boken ingår i Ackordcentralens skriftserie.

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. : en kommentar
Författare: Torkel Gregow, Gösta Walin
Förlag: Norstedts juridik
En ny aktualiserad sjunde upplaga av denna kommentar till förmånsrättsordningen som reglerar i vilken ordning olika fordringar ska betalas vid utmätning och konkurs. Även närliggande lagstiftning kommenteras, såsom lönegarantilagen, lönegarantiförordningen och lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna sjunde upplaga av boken har uppdaterats med ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

Bok: The EU regulations on matrimonial and patrimonial property av Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimston, Paul Lagarde, and Barbara Reinhartz
EU har antagit nya internationellt privat- och processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden, (EU) 2016/1103 och (EU) 2016/1104. Bestämmelserna som trädde i kraft 29 januari 2019 reglerar frågor om behörig domstol, tillämplig lag och erkännande av domstolsbeslut. Reglerna som i princip omfattar alla förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap och registrerade partnerskap kommer att väsentligt påverka förmögenhetsordningen både för svenska par som flyttar till utlandet och utländska par som flyttar till Sverige. Boken är en artikel-för-artikel-kommentar till regelverket. Advokat Ulf Bergquist, specialiserad inom internationell arvs- och bodelningsrätt, har skrivit boken tillsammans med jurister från Frankrike, England, Holland och Italien.

Norges lover
Sista utgåvan av den norska lagboken Årets utgåva av Norges Lover 1687–2018 blir den sista av den traditionsrika, pappersbaserade röda lagsamlingen som började ges ut 1926. Orsaken är minskande försäljning. Till följd av att heldigitaliserade lösningar införs på flera av juristutbildningarna i Norge kommer även efterfrågan på studentutgåvan av lagboken att minska kraftigt. Man övergår helt från tryckta till digitala källor och studenterna kommer fortsättningsvis bara använda rättsdatabasen Lovdata Pro.

Digitaliserad äldre dansk juridik
Projekt Jurabog Projekt Jurabog är ett icke-kommersiellt digitalt bibliotek, knutet till juridiska fakultetens bibliotek vid Köpenhamns universitet. Jurabok.dk som lanserades 2017 digitaliserar äldre dansk juridisk litteratur (utgiven för mer än 10 år sedan) och gör denna litteratur fritt tillgänglig på nätet. Flera hundra monografier, avhandlingar och festskrifter är tillgängliga som sökbara pdf-filer och biblioteket utökas kontinuerligt. Som initiativtagare bakom projektet står professor Mads Bryde Andersen.

Norsk rättspraxis på nätet
Rettspraksis.no Rettspraksis.no är en fri rättsinformationstjänst som drivs på ideell basis i syfte att göra norsk rättspraxis gratis och lättillgänglig för allmänheten. Tjänsten som lanserades i maj 2018 innehåller i dagsläget domstolsavgöranden från 1987 och framåt samt länkar till annan offentlig information som förarbeten, författningar och myndighetspraxis.

Annons
Annons