search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om samfundet och #medvilkenrätt

I november 2017 publicerade Svenska Dagbladet juristkvinnornas metoo-upprop under beteckningen #medvilkenrätt, undertecknat av tusentals kvinnor.

Jag tänker i den här spalten sammanfatta vad Advokatsamfundet har gjort och kommer att göra i närtid med anledning av vad som framkom i uppropet.

På samfundets hemsida publicerade vi omgående ett uttalande där vi sade bland annat följande:

”I uppropet vittnar en stor mängd kvinnor om trakasserier de utsatts för på advokatbyråer och andra juristarbetsplatser. Som vi sett hända i andra branscher kommer det säkerligen att leda till att ännu fler kvinnor vågar träda fram och ge sin bild. Det är viktigt att så sker. Det är mycket angeläget att advokatbyråerna med full kraft verkar för att denna typ av oacceptabla beteenden upphör. Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder. Men även för Advokatsamfundet finns det anledning att agera.”

Bara någon dag senare ägde Advokatdagarna rum. Där ägnade jag hela mitt inledningstal åt uppropet och sade bland annat:

”Till alla er som undertecknat uppropet och till alla er som berättat om era upplevelser vill jag som ordförande i Advokatsamfundet säga: Tack för att ni säger ifrån, tack för att ni vågar berätta! Jag tror att det ni gjort redan på kort sikt kommer att få stor betydelse.”

Med hjälp av Novus skickade samfundet direkt efter uppropet ut en enkät rörande sexuella trakasserier till landets samtliga kvinnliga advokater och biträdande jurister. Deltagarfrekvensen var 55 %; 1 621 kvinnor svarade. Av dessa uppgav 33 % att de hade utsatts för sexuella trakasserier. 39 % av dessa hade utsatts de senaste 12 månaderna och 51 % angav att de utsatts vid 2–5 tillfällen.

På det första styrelsemötet efter uppropet tillsattes inom styrelsen en arbetsgrupp med syfte att fortlöpande bevaka frågan och komma med förslag till åtgärder. Ordförande är styrelsens vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Till arbetsgruppen knöts under våren 2018 en referensgrupp bestående av nästan 20 personer. Referensgruppen har haft fyra möten under året som gått. Gruppen, som leds av advokaten Hanna Larsson, kommer att till arbetsgruppen och i förlängningen styrelsen lämna förslag till åtgärder för att motverka sexuella trakasserier men också förslag som i en vidare mening rör advokatyrkets attraktivitet. Det görs bland annat mot bakgrund av frågan varför så många kvinnor lämnar kåren.

Vidare: I januari 2018 meddelade styrelsen – som ett direkt resultat av #medvilkenrätt – ett vägledande uttalande med innebörd att en advokats ansvar rörande arbetsmiljö och diskriminering är en fråga om god advokatsed. Vi klargjorde därigenom att brister i dessa hänseenden kan bli föremål för disciplinära påföljder.

I april 2018 arrangerade vi en hearing om de frågor som uppropet aktualiserar. Hearingen bestod av en föreläsning med efterföljande workshops. Hearingen avslutades med en paneldiskussion med bland andra mig och Anne Ramberg som deltagare. Jag har förstått att bara det faktum att vi anordnade hearingen har varit mycket uppskattat.

Vi har också vid två tillfällen erbjudit kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet i Stockholm. Under våren 2019 kommer ytterligare ett tillfälle att äga rum i Stockholm och ett tillfälle planeras i Malmö. Förhoppningsvis kommer kursen också att kunna erbjudas i Göteborg.

Nu och under den närmaste tiden gör vi därutöver bland annat följande:

  • En enkät ska skickas till alla som begär utträde ur samfundet med möjlighet att kunna tala om varför man väljer att lämna advokatkåren.
  • Från och med 1 januari 2019 ges möjlighet till stödsamtal via samfundets försäkring.
  • En ny Novusundersökning ska äga rum under första halvåret 2019, denna gång riktad till samtliga advokater (tidigare bara till kvinnor).

 Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons
Annons