search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya rådgivare vill sänka trösklarna i juridiken

Smart teknikanvändning, pristransparens och en arbetsplatskultur med fokuspå balans i livet. Det är några nyckelord hos de nya företag som nu utmanar advokatbyråerna. 

Fondia beskriver sig som en affärsjuridisk fullservicebyrå – men har valt att stå utanför Advokatsamfundet och har ett spritt ägande då koncernen är börsnoterad.

– Fondias fokus ligger på hur vi ska få de nöjdaste kunderna och hur vi skapar förutsättningar för den roligaste och mest attraktiva arbetsplatsen. Vi tänker att lyckliga medarbetare är de som skapar bäst resultat för kunderna. Allt vi gör handlar om hur vi uppnår just detta på bästa sätt.

Det berättar Nina Wittholt, före detta advokat och bolagsjurist för flera globalt verksamma koncerner, och sedan 2018 executive director för Fondias Göteborgskontor och medlem i Fondiakoncernens leadership team.

Just arbetsplatsens organisation och kultur är en av de punkter där Fondia skiljer sig kraftigt från den traditionella advokatbyrån, anser Nina Wittholt, som själv lockades till firman av just detta skäl.

– Många säger kanske att ”hos oss behöver du inte jobba ihjäl dig”. Ändå gör folk det, eftersom den som har 1 600 debiterade timmar får högst lön och blir delägare. Hos oss har vi strukturer som på riktigt säkerställer balansen mellan arbete och fritid med en arbetsvecka på 37,5 timmar. Har du för många debiterade timmar per dag är det till och med så att du inte får bonus, berättar Nina Wittholt, som anser att advokatbyråernas incitamentsstruktur, där den som fakturerar mest premieras, skapar en osund arbetsplatskultur.

– I stället för att stirra oss blinda på debiterade timmar tillämpar vi en produktivitetsmodell som syftar till att säkerställa att medarbetarna inte arbetar för mycket, men också att de ska hinna med interna uppgifter på företaget, som kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, marknadsföring och sälj. Och att fika och umgås. Allt mäts. Detta förhållningssätt gör att det inte bara är en liten krets som driver företaget, utan alla är företagsutvecklare och är med och bygger, säger Nina Wittholt.

Arbetet bedrivs i team, där alla medarbetare har samma timtaxa i de fall där det debiteras per timme. Enligt Nina Wittholt främjar det såväl kunden som medarbetarna att man delar upp arbetet så att var och en i teamet får göra den del som just han eller hon gör bäst. Kunderna blir hela teamets, och ett gemensamt ansvar, med en så kallad legal lead counsel som kundens primära kontakt, som jobbar proaktivt med kundens olika frågeställningar.

Just synen på arbetet är, enligt Nina Wittholt, ett starkt argument när det gäller att rekrytera talanger till företaget. Efter en lite tuff start, där en del kanske tvekade att gå till en utmanare i branschen lockas nu många seniora jurister, bolagsjurister och advokater, till Fondia, hävdar Nina Wittholt.

– De är också en väldigt viktig målgrupp för rekryteringar, de som sitter ute på bolagen i dag och som i bolagsjuristrollen har lärt sig vad som driver affären och som dessutom har med sig hantverket från advokatbyrå. Jag har för egen del lärt mig oerhört mycket under min tid på advokatbyrå, säger hon.

Juristen ett användargränssnitt
Även på Avtal24 är arbetsmiljön central. Företagets jurister sitter i ett öppet kontorslandskap med utsikt över Stockholm. Miljön ska skapa en känsla av att alla är delaktiga och med och påverkar, berättar Magnus Stein, vd och en av företagets grundare.

– Vi vill inte attrahera människor hit som känner att de ska jobba häcken av sig dygnet runt alla dagar i veckan för att bli partners någon gång i framtiden. Vi vill ha balans och inflytande på arbetsplatsen, säger Stein.

Avtal24 startade som en satsning på att skapa avtal och andra digitala juridiska tjänster via nätet till fasta priser. I dag erbjuder företaget också juridisk rådgivning till privatpersoner och företag per telefon eller videokonferens. Bland kunderna är i dag drygt hälften privatpersoner, men andelen företag ökar. Konkurrenterna finns främst bland mindre advokatbyråer och juristbyråer utan tydlig inriktning, de som med Magnus Steins ord ”inte har klivit upp i värdekedjan”.

Magnus Stein är själv affärsutvecklare med en bakgrund inom bank- och finansvärlden. Hans vision för Avtal24 är klar.

– Vi vill med hjälp av teknik och kundfokus förändra juridiken, eller sättet som människor tar till sig juridiken, och göra den mer tillgänglig, säger han.

Magnus Stein menar att den juridiska branschen länge haft alldeles för höga trösklar, och ett förhållningssätt som skrämt bort många kunder.

– För mig är det ganska enkelt. Lagboken är en kodbok, och juristen ett användargränssnitt för att förklara alla fakta och hur det hänger ihop. Det borde man kunna göra på ett annat sätt, framhåller Magnus Stein.

En av trösklarna har varit, och är, att det är svårt att bedöma kostnaderna för juridiska tjänster, tycker Stein. För att underlätta för kunderna arbetar Avtal24 därför med fasta priser på avtal och annat som man bistår med. Många kunder kommer också via samarbetspartners, som banker och försäkringsbolag.

Även Fondia strävar efter att ha en mer transparent och förutsägbar prissättning, till exempel genom fasta priser baserade på värdet av den tjänst man utför. En annan väg in för kunderna är abonnemangstjänsten Legal Department as a Service där kunden tecknar sig för ett visst antal timmars rådgivning varje månad, men då också får tillgång till mallar och kunskapsdatabaser, plus obegränsad tillgång till ett eget juristteam. I dag har omkring 50 procent av kunderna abonnemang, men målet är att komma upp i åtminstone 70 procent abonnemangskunder.

Ägandet en nyckelfråga
Digitaliseringen är central för både Avtal24 och Fondia. Avtal24 bygger stora delar av sitt arbete på algoritmer och strukturerade data i databaser. Även Fondia har digitala gränssnitt mot kund och nyligen köpt in ett avtalsgenereringsverktyg, en robot, som arbetar utifrån de egna mallarna. Syftet är förstås att öka effektiviteten.

– Vi säljer avtalet för vad det är värt, inte motsvarande vilket antal timmar som läggs ned per kund i det enskilda fallet. Timantalet ska inte vara relevant för kunden. Det ska inte bli dyrare för att vi är långsamma eller billigare för att vi är slarviga, fastslår Nina Wittholt.

Fondias timtaxa, i de fall där den tillämpas, ligger något lägre än de stora byråernas. Men det är inte priset som är det främsta konkurrensmedlet, enligt Nina Wittholt.

– Vår grej är inte att vara billiga, utan att vi har andra slags lösningar som skapar värde för kunden, och att det finns en transparens där kunden kan avgöra vad denne vill ha. Vi är inte billiga, men levererar väldigt hög kvalitet anpassad till kundens affär, säger hon.

Trots stora investeringar i teknik går såväl Fondia som Avtal24 numera med vinst. För Avtal24 vände utvecklingen, efter en tuff start, år 2017, trots att avkastningen egentligen inte var vad man fokuserat på.

– Vår typ av ägande ger en helt annan agenda, med externa finansiärer som vill vara med och förändra branschen. Då behöver man växa kraftigt och ta marknadsandelar och komma ut tydligt. Så tillväxt är vad vi har prioriterat, inte lönsamhet, säger Magnus Stein.

Han anser att just ägandeformen är en nyckel till framgång – och ett problem för advokatbyråerna.

– Om du frågar mig vad som hindrar advokatbranschen från att utvecklas så är det väl hur ägandet ser ut. Du måste kunna ta in externt kapital, du måste inse att man inte kan bygga bolaget för att ta utdelning och maximera vinsten i år eller nästa år eller möjligen det tredje året – det beror på hur länge man tänker vara delägare. Här bygger vi något långsiktigt för aktie­ägarna. Det är en stor skillnad, säger han.

Även Nina Wittholt ser det som en stor fördel att bolaget ägs av externa aktörer.

– Vi har kapital för investeringar i digitaliseringen och vi har en professionell styrelse i Finland som är duktig på att driva de strategiska frågorna, hur man ska driva den här typen av konsultverksamhet. De har ett väldigt osentimentalt förhållningssätt till att det är just juridik vi arbetar med, säger hon, och fortsätter:

– Styrelsen har också en insikt om att vi måste investera för att kunna leverera in till de långsiktiga målen. Så investeringstakten vad gäller digitala verktyg drivs väldigt mycket från marknaden, kanaliserat bland annat genom vår professionella styrelse.

Granskas av marknaden
Som andra juridiska rådgivare utan koppling till Advokatsamfundet har Fondia och Avtal24 alltså en möjlighet att ta in externt kapital. Samtidigt står de utan den granskning och utan det etiska regelverk som Advokatsamfundet står för. Så hur vill utmanarna då säkra kvalitet och etik i sin rådgivning?

– För oss är det väldigt enkelt. Vi bygger hela vår struktur och försäljning på en annan reglerad bransch, finansmarknaden. Vi har byggt våra processer utifrån hur en modern bank fungerar, och vi blir granskade av bankerna, säger Magnus Stein.

Dessutom granskas Avtal24 av marknaden, framhåller Stein.

– Vi har inte råd att göra misstag, för då drabbar det oss direkt. Vi har börsreglerna att förhålla oss till vilket jag skulle säga kompenserar ganska mycket av andra regelverk som tillämpas för advokatbyråer.

Fondia har en egen complianceorganisation som ska säkra kvalitet och etik, berättar Nina Wittholt. Bolaget följer också Advokatsamfundets etiska regler i de fall dessa är tillämpliga, till exempel i fråga om jäv.

– Frågan vi ställer oss är om vi, med handen på hjärtat, kan företräda en kund utan att det i något avseende äventyrar kundens bästa eller på något sätt finns något förtroendeskadligt i detta, säger Nina Wittholt.

Nina Wittholt poängterat vidare att då Fondia är börsnoterat måste man också efterleva det regelverk som börsen ställer upp.

Till skillnad från advokater kan dock inte utmanarna åberopa någon advokatsekretess, eller så kallat legal privilege, om en kund till exempel utsätts för en myndighetsutredning. Nina Wittholt uppger att hon aldrig har ställts inför en situation där legal privilege aktualiserats.

– I ett skarpt läge skulle det kunna bli en konkurrensfördel för en advokat, även om jag ju aldrig stött på frågan under mina 22 år i branschen, säger hon, och tillägger att det kan vara aktuellt om man jobbar mycket med företag utsatta för gryningsräder.

Nina Wittholt är övertygad om att framtidens juridiska rådgivning kommer att rymma såväl traditionella advokatbyråer som en rad andra aktörer.

– Det gäller att hitta sin grej och att göra det bra och vara konsekvent. Att hitta systemet som jag tycker att Fondia har gjort: kombinationen av trusted partnership och digitalisering, fokus på kunden och medarbetarna och en stark värdegrund, säger hon.

Det kan dock finnas skäl för vissa advokatbyråer att tänka vidare kring sin verksamhetsidé och hur de ska attrahera talang, menar Wittholt.

– Det kommer alltid att finnas stora företag som vill köpa tjänster av våra allra mest namnkunniga advokater. De kommer att klara sig. Men jag tror att det finns ett mellanskikt, mellanstora byråer som har en jättestor utmaning, säger hon.

Magnus Stein har en liknande förutsägelse.

– Advokatbyråerna kommer att nyttjas till det som är viktigast och svårare och viktigare frågor, där man behöver expertkompetens. Bulkarbetena däremot kommer mycket mer att göras av andra aktörer.

Bland dessa aktörer hoppas Stein förstås att Avtal24 ska finnas kvar. Men företaget har inga planer på att ta upp kampen med de stora advokatbyråerna.

– Vi kommer ju aldrig att sitta och ge avancerad rådgivning kring transaktioner eller så, det kommer aldrig att vara vår kärna, fastslår Magnus Stein. 

Avtal24

Avtal24 grundades 2004 av Magnus Stein och advokat Anders Perméus. Avtal24 ägs
i dag av grundarna, statliga Industrifonden samt ett antal entreprenörer. Avtal24 bygger på ett webbverktyg som gör det möjligt för privatpersoner och företag att själva skriva avtal anpassat efter de egna behoven. Det finns också möjlighet att få hjälp av en jurist via telefon, mejl eller videosamtal. Avtal24 har i dag 50 anställda i Stockholm, och planerar att även etablera sig på flera andra svenska orter.

Fondia

Fondia grundades 2004 och har i dag verksamhet i Sverige, Finland och Baltikum. ­Företaget är börsnoterat i Finland och sysselsätter cirka 165 medarbetare varav cirka 110 är jurister. Fondia riktar sig särskilt till mindre och medelstora företag även om man har flera börsbolag i portföljen. Kärnerbjudandet är tjänsten Legal Department as a Service, som innebär en outsourcad bolagsjuristfunktion, i den omfattning som kunden önskar. Många kunder har egna bolagsjurister, men behöver komplettera med fler timmar, eller kompletterande kompetenser.

Fondia använder ett egenutvecklat användargränssnitt mot kund, My Fondia, och investerar ständigt i såväl intern som extern digitalisering. Företaget har nu 35 medarbetare i Sverige, men räknar med att växa kraftigt under 2019, med särskilt fokus på bland annat life science, M&A, fastighetsrätt och entreprenadrätt. 2018 köpte Fondia den svenska affärsjuridiska byrån Jansson & Norin AB, som hade fokus på segmentet start-ups, scale-ups och nya tekniksatsningar.

Fler utmanare inom juridiken

LegalWorks
Företaget startades år 2016 av en grupp bolagsjurister och andra seniora jurister som ville öka flexibiliteten inom den juridiska branschen. LegalWorks arbetar med bemanning och rekrytering, men kan också erbjuda digitala hjälpmedel som kontraktsdatabaser, virtuella datarum och e-signering. 2018 startade LegalWorks också juridisk rådgivning inom LW Advisory, med tidigare advokaten Caroline Snellman som vd.

VQ
VQ grundades år 2010 av KM-juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk. Företaget har utvecklat tjänsten VQ Legal som kan bidra till att effektivisera det juridiska arbetet genom att strukturera och paketera om juridiken med hjälp av IT. VQ:s lösning finns i dag på många av de stora advokatbyråerna.

Lawline
Lawline startade som en gratistjänst på nätet och via telefon, där juriststuderande besvarar olika juridiska frågor. Numera erbjuder Lawline också tidsbokad rådgivning med färdiga
jurister. Rådgivningen kostade under 2018 1 699 kr per timme, men enligt Lawlines webbplats kan man ofta erbjuda ett fast pris för vissa uppdrag. 

Ulrika Öster

Annons
Annons