search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet sågar förslag för ökat bostadsbyggande

Förslaget om att enskilt ägd mark med tvång ska kunna tas i anspråk för bostadsbyggande utan ersättning strider mot skyddet för äganderätten i 2 kap. 15 § regeringsformen, och Advokatsamfundet finner det anmärkningsvärt och klandervärt att en statlig utredning över huvud taget kan lägga fram ett sådant förslag.

Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar till utredningen Ett snabbare bostadsbyggande
(SOU 2018:67). Enligt samfundet bär hela utredningen en ideologisk prägel som är ovanlig för statliga utredningar.

I remissvaret konstateras vidare att det i den expertgrupp som varit knuten till utredningen helt har saknats företrädare för markägareperspektivet.

Annons
Annons