search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Experter säger nej till slopad straffrabatt

Ungdomsreduktionsutredningen föreslår, efter en tydlig beställning från regeringen, att den så kallade ungdomsrabatten i straffutmätningen ska tas bort. Men två experter i utredningen, däribland Advokatsamfundets representant, vill i stället behålla nuvarande regler med vissa förändringar. 

Ungdomsreduktionsutredningen lämnade i december över sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår, helt enligt direktiven, en modell för hur den så kallade ungdomsrabatten för unga lagöverträdare ska tas bort.

Två av experterna i utredningen, Advokatsamfundets tidigare ordförande Bengt Ivarsson och Magnus Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, är dock kritiska till förslagen. I ett särskilt yttrande framhåller Ivarsson och Ulväng att det saknas skäl att föreslå de ändringar som regeringen har efterfrågat i sina kommittédirektiv. De menar också att skälen för de nuvarande särskilda reglerna för 18–20-åringar fortfarande finns kvar.

I stället för förslagen i utredningsbetänkandet föreslår Ivarsson och Ulväng att det bör införas en bestämmelse som ger domstolarna möjlighet att döma ut straff på samma villkor som gäller för lagöverträdare som har fyllt 21 år, om åklagaren kan visa att den tilltalade har gjort sig skyldig till allvarlig upprepad brottslighet som är kopplad´till organiserad brottslighet eller annan kriminalitet som är förenad med gängbildning. Men även i fortsättningen bör det finnas ett absolut hinder mot att döma lagöverträdare under 21 år till livstids fängelse, anser de.

Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)

Utredningens förslag

Ungdomsreduktionsutredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå ändringar om den straffrättsliga särbehandlingen av lag­överträdare i åldersgruppen 18–20 år, den så kallade straffrabatten. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för åldersgruppen ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare. I uppdraget ingick också att överväga olika modeller för straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.

När det gäller lagöverträdare i åldern 18–20 år föreslår utredningen att ungdomsreduktionen, som i dag gäller för lagöverträdare under 21 år, i fortsättningen ska gälla för den som har begått brott innan han eller hon har fyllt 18 år.

När det gäller lagöverträdare i åldern 15–17 år förespråkar utredningen att den nuvarande regleringen ska fortsätta att tillämpas på samma sätt som i dag. Det innebär att det tillkommer en
tröskeleffekt vid 18 års ålder, i och med att ungdomsreduktionen för 18-åriga lagöverträdare upphör.

I fråga om påföljdsval föreslår utredningen att  bestämmelsen i brottsbalken 30:5 andra stycket – som föreskriver att det krävs särskilda skäl för att döma lagöverträdare i åldern 18–20 år till fängelse – tas bort.

Utredningen föreslår också att bestämmelserna i lagen (1964:167) om unga lagöverträdare, som
innebär att inte bara 15–17-åriga utan också 18–20-åriga lagöver­trädare särbehandlas, ska ändras så att lagen bara gäller 15–17-åringar.

Annons
Annons