search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2018/1532 Betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

R-2018/1616 Promemorian Genomförande av student- och forskar­direktivet (Ds 2018:37)

R-2018/1621 Promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

R-2018/1641 Betänkandet utökad tillsyn över fastighetsmäklar­branschen (SOU 2018:64)

R-2018/1679 Betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid ­Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

R-2018/1704 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot ­terrorism

R-2018/1749 Delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

R-2018/2133 Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-bio­banken

R-2018/2331 Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och ­finansiering av terrorism

R-2018/2382 Promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

 

Annons
Annons