search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Sveriges advokatbyråer är i allt väsentligt mycket goda arbetsplatser

Jag har några påpekanden i anledning av de debattartiklar som inkommit från KFO och Jusek som reaktion på min ledare i nr 9/2018 av Advokaten.

Jag har inte missuppfattat allt från arbetsrättslig lagstiftning, den svenska partsmodellen till kollektivavtalets roll. Men, jag har en annan bild av advokatbyråerna som arbetsgivare än den Jusek och KFO ger uttryck för. Jag gör också en annan bedömning av behovet och nyttan av kollektivavtal på advokatbyråer.

Jusek hänvisar till olika undersökningar som behandlar arbetsförhållandena för jurister. Det är inte alldeles lätt att från dessa undersökningar dra relevanta slutsatser för advokatkåren som helhet. I övrigt är det lätt att hålla med mycket av vad Jusek anför.

När det gäller KFO:s debattinlägg ifrågasätter jag starkt påståendet att advokatbyråer skulle ha avstått från att teckna kollektivavtal på grund av att de skulle ha fått negativa ­signaler från Advokatsamfundet. Det är inte korrekt. Under mina snart tjugo år som generalsekreterare har, såvitt jag vet, detta aldrig förekommit. Grundlöst är KFO:s påstående om att jag skulle underkänt rationaliteten hos de byråer som låtit sig omfattas av kollektivavtal. Jag är övertygad om att de få advokatbyråer som träffat kollektivavtal har ansett sig ha goda grunder härför.

Sveriges advokatbyråer är i allt väsentligt mycket goda arbetsplatser. Det finns givetvis alltid utrymme för förbättringar i enskildheter. Väl förstår jag att fackliga organisationer gärna vill bredda sina medlemskretsar. Men deras insatser är inte alltid behövda i alla organisationer.

Anne Ramberg Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons